Quyết định 713/QĐ-UBND

Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 17/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

1. Mục II, lĩnh vực Luật sư, Mục III, lĩnh vực Tư vấn pháp luật, Mục IV, lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phần I, danh mục thủ tục hành chính và Mục II, lĩnh vực Luật sư, Mục III, lĩnh vực Tư vấn pháp luật, Mục IV, lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phần II, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính (từ trang 140 đến hết trang 193) được ban hành tại Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

2. Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

3. Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT, NC (QĐ 18).

CHỦ TỊCH





Nguyễn Văn Trăm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2017
Ngày hiệu lực28/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu713/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành28/03/2017
       Ngày hiệu lực28/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2017
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước