Quyết định 2677/QĐ-UBND

Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 713/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính luật sư tư pháp trọng tài Sở Tư pháp Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2677/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 269/TTr-STP ngày 24 tháng 12 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 09/10/2012; Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định này.

2. Thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh có quy định thủ tục hành chính mới để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư phá
p;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng NC-Ngv;
- Lưu: VT, (H2013).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2677/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2677/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
    Người ký***
    Ngày ban hành31/12/2013
    Ngày hiệu lực31/12/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2017
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2677/QĐ-UBND 2013 công bố bộ thủ tục hành chính mới Sở Tư pháp Bình Phước