Quyết định 26/2005/QĐ-UB

Quyết định 26/2005/QĐ-UB về phân cấp đăng ký tàu cá do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá đã được thay thế bởi Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác quản lý phương tiện hoạt động nghề cá tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thuỷ sản Quảng Bình tại Tờ trình số 122/TT-TS ngày 27/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân cấp đăng ký tàu cá như sau:

- Các loại tàu cá có công suất máy dưới 20CV giao cho UBND các huyện, thành phố ( gọi chung là cấp huyện) đăng ký.

- Các loại tàu cá có công suất máy từ 20CV trở lên do Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đăng ký.

Điều 2: Giao cho Sở Thuỷ sản hướng dẫn cho các huyện, thành phố về công tác đăng ký tàu cá theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2005.

Điều 3: Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố , UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thuỷ sản;( b/c)
- HĐND; (b/c)
- TVTU; (b/c)
- CT, các PCT;
- Lưu VT, VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2005
Ngày hiệu lực01/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýMai Xuân Thu
        Ngày ban hành17/05/2005
        Ngày hiệu lực01/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2005/QĐ-UB phân cấp đăng ký tàu cá