Quyết định 2406/QĐ-UBND

Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/8/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 658/STP-KTVB ngày 15 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TTTH; TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 


DANH MỤC VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/8/2011 TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(kèm theo Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Ghi chú

Quyết định

1

Số 09/2001/QĐ-UBND

18/4/2001

V/v ban hành Chương trình phát triển nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu thời kỳ 2001-2005

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản và đã được thay thế bởi Quyết định 29/2006/QĐ-UBND.

2

39/2001/QĐ-UBND

10/12/2001

V/v Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi và chế biến thủy sản xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2005

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

3

42/2001/QĐ-UBND

13/12/2001

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

4

59/2002/QĐ-UBND

26/8/2002

V/v phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ giai đoạn 2002 - 2010 của tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

5

26/2005/QĐ-UBND

17/5/2005

V/v Phân cấp đăng ký tàu cá.

Hết HL

Vì Quyết định này triển khai thực hiện Quyết định 494/2001/QĐ-BTS nhưng Quyết định 494/2001/QĐ-BTS đã được thay thế bởi QĐ số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006.

6

37/2005/QĐ-UBND

28/7/2005

V/v Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

7

42/2005/QĐ-UBND

18/8/2005

V/v phê duyệt Chương trình phát triển sản xuất cây vụ Đông tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

8

67/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

V/v phê duyệt Chương trình phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

9

29/2006/QĐ-UBND

23/6/2006

Phê duyệt Chương trình phát triển thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

Chỉ thị

10

28/2001/CT-UBND

13/8/2001

V/v tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

11

36/2001/CT-UBND

13/12/2001

V/v phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản.

12

08/2002/CT-UBND

07/3/2002

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 07/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hết HL

Vì văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2002/CT-TTg nhưng Chỉ thị này đã được thay thế bởi Chỉ thị 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005.

13

35/2002/CT-UB

13/11/2002

Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.

Hết HL

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh.

14

03/2003/CT-UB

15/01/2003

V/v tăng c­ường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Hết HL

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh.

15

04/2003/CT-UB

23/01/2003

V/v phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẩy

Hết HL

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 27/3/2006 và Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 22/11/2006.

16

03/CT-UBND

16/02/2006

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Hết HL

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 02/10/2007 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/7/2008.

17

04/CT-UBND

24/02/2006

Về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006

Hết HL

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

18

19/CT-UBND

18/5/2006

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Hết HL

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2011
Ngày hiệu lực21/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2406/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýTrần Tiến Dũng
       Ngày ban hành21/09/2011
       Ngày hiệu lực21/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản đã hết hiệu lực Quảng Bình

           • 21/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực