Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 9 tại Tờ trình số 368/TTr-TT ngày 28 tháng 10 năm 2009 về dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, co quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9)

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và chỉ đạo trong công tác thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng hàng năm thì việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 là vô cùng cần thiết.

I. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

- Thủ trưởng các cơ quan các ngành, các cấp từ quận đến phường thể hiện ý chí quyết tâm chính trị cao, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục. Phải xác định những ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu thường xảy ra tham nhũng để tập trung chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm, phải xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết Trung ương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết rút kinh nghiệm những việc đã làm và đề ra nhiệm vụ kế hoạch phòng, chống tham nhũng cho thời gian tiếp theo.

II. YÊU CẦU:

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Chiến lược, đảm bảo vừa phổ biến cung cấp kiến thức vừa giáo dục, vận động chấp hành; kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp tuyên truyền; lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Chú trọng hoàn thiện môi trường kinh doanh, cơ chế, chính sách về thuế, quản lý sử dụng đất đai… tạo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Triển khai đồng bộ trong một tổng thể thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng.

- Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc triển khai Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

- Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tập huấn tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về những nội dung cơ bản của Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Thành phố và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện từ tháng 11 năm 2009.

- Trong tháng 11 năm 2009, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường phải hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện chiến lược của quận đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

2. Thực hiện các giải pháp của chiến lược:

2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật:

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND quận dự thảo quy định theo thẩm quyền của UBND quận về minh bạch hóa, quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính sách, quyết định cá biệt; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản không chặt chẽ, không còn phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành chậm nhất tháng 12 năm 2010.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND quận, Phòng Tư pháp tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Quyết định số 30/QĐ-TTg) và xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Hoàn thành chậm nhất tháng 6 năm 2011.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra quận và UBMT Tổ quốc Việt Nam quận tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật. Lập Kế hoạch trình UBND quận phê duyệt trong quý I năm 2010 để tiến hành thanh tra, kiểm tra trong quý II năm 2010.

- Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở tất cả các cơ quan, đơn vị và trong các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Theo kế hoạch thanh tra về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã được UBND quận phê duyệt, hàng năm thanh tra chuyên đề này ít nhất tại 02 đơn vị, không kể các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận.

2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ:

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát, đánh giá, báo cáo việc phân công, phân cấp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; việc quy định chức trách của từng vị trí công tác để đánh giá cán bộ, công chức. Hoàn thành chậm nhất tháng 6 năm 2010.

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường tham mưu cho UBND quận, phường thực hiện thí điểm việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện trong quý II năm 2010.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và Thanh tra quận rà soát, nghiên cứu, báo cáo đề xuất các biện pháp bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Hoàn thành chậm nhất tháng 12 năm 2011.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ dự thảo Quy định theo thẩm quyền của UBND quận về công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức và của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hoàn thành chậm nhất tháng 5 năm 2010.

- Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Lập kế hoạch trình UBND quận phê duyệt trong tháng 1 năm 2010 để tiến hành thanh tra, kiểm tra trong quý I năm 2010.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách bảo vệ người phát hiện và tố cáo tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng; chính sách đối với người tự giác, thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xây dựng nguồn quỹ khen thưởng của quận để khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành thích trong việc phòng, chống tham nhũng.

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (tại Mục 1 Chương II), các quy định của cấp có thẩm quyền, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình (trừ các lĩnh vực thuộc danh mục bí mật nhà nước); định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của Thành phố và quận; công bố công khai kết quả phòng, chống tham nhũng, của cơ quan, đơn vị để nhân dân biết, theo dõi giám sát.

- Căn cứ các văn bản của cấp có thẩm quyền, Phòng Giáo dục quận triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện việc công khai minh bạch trong lĩnh vực tuyển sinh, chuyển trường. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng trong các trường học, xem đây là một trong những nội dung giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông.

2.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế và các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về thuế, quản lý sử dụng đất đai… nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, báo cáo UBND quận để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Công an quận chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra quận và các cơ quan có liên quan áp dụng các quy định của pháp luật xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá; hành vi gian lận thương mại; hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Thanh tra quận, Công an quận, các cơ quan, đơn vị tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nếu phát hiện.

- Thanh tra quận tiếp tục tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công, chú ý đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, những công trình lớn hoặc những công trình dự án có dấu hiệu tiêu cực được dư luận quan tâm; chuyển mạnh sang thực hiện chức năng giám sát hành chính và tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ; thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật khiếu nại, tố cáo. Từ nay đến năm 2011 tổ chức thanh tra mỗi năm ít nhất là 02 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

- Thanh tra quận tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành chậm nhất vào tháng 5 năm 2010.

- Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận thành lập Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở một số phường, đơn vị có đơn thư tố cáo, việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường tập trung lực lượng giải quyết những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2.5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng:

Phòng Tư pháp tham mưu cho Hội đồng giáo dục pháp luật quận kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện thường xuyên từ nay đến cuối năm 2011.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian thực hiện:

a) Từ nay đến năm 2011:

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

- Tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược của quận trong toàn hệ thống chính trị.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường có Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch thực hiện Chiến lược của quận.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

- Đẩy mạnh xử lý những vụ việc tham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn sau.

b) Định hướng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016:

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Bổ sung hoàn thiện Kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu của Chiến lược ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016.

- Mở rộng các biện pháp phòng ngừa như: kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch đến năm 2016.

c) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển từ năm 2016 đến năm 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã thực hiện có kết quả trong các giai đoạn trước, triển khai các giải pháp còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược.

- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

2. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, ngay trong tháng 11 năm 2009, các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và triển khai kịp thời Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2011) của đơn vị, địa phương mình, trong đó có những nội dung chuẩn bị cho việc thực hiện giai đoạn tiếp theo của chiến lược.

- Chương trình hành động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó lưu ý tính logic giữa phần III - Nội dung Kế hoạch với các phần khác của Kế hoạch để thông qua việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch sẽ đạt được mục đích và yêu cầu đã đề ra. Các hoạt động đã được xác định trong phần nội dung phải quy định thời hạn, gắn liền với trách nhiệm của một chủ thể nhất định có đủ điều kiện thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch:

- Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND quận giúp UBND quận, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của thành phố và quận.

- Định kỳ hoặc đột xuất, Thanh tra quận tổ chức các Đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch này đối với các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường.

4. Đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch:

Giao Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND quận và các cơ quan, tổ chức liên quan:

a) Thường xuyên theo dõi tình hình, thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình tham nhũng, về kết quả thực hiện; khảo sát, đo lường, đánh giá tác động của kết quả này đối với sự phát triển kinh tế của quận.

b) Định kỳ hàng quý, năm và cuối mỗi giai đoạn triển khai Kế hoạch này, có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận và Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

c) Tổ chức sơ kết việc thực hiện giai đoạn thứ nhất của Kế hoạch vào cuối năm 2011; bổ sung hoàn thiện Kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của Kế hoạch ở giai đoạn tiếp theo.

d) Sơ kết, đánh giá việc thực hiện giai đoạn thứ hai của Kế hoạch vào cuối năm 2016; bổ sung các giải pháp mới cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển và tổng kết việc thực hiện kế hoạch vào năm 2020.

5. Chế độ thông tin, báo cáo:

Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND 13 phường có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hàng quý (vào cuối mỗi quý), hàng năm (cuối mỗi năm) và mỗi giai đoạn (vào cuối mỗi giai đoạn) thực hiện Kế hoạch gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận để tổng hợp, báo cáo theo điểm b, mục 4, Phần IV Kế hoạch này; trình Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận, UBND quận báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố, UBND thành phố và Thanh tra thành phố.

Đề nghị các cấp ủy đảng, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận, Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2009
Ngày hiệu lực13/11/2009
Ngày công báo01/12/2009
Số công báoSố 292
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Tám
        Ngày ban hành06/11/2009
        Ngày hiệu lực13/11/2009
        Ngày công báo01/12/2009
        Số công báoSố 292
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

         • 06/11/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/12/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/11/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực