Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có biểu giá chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- CV: TM, TH;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Tr 39b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị tính: đồng

TT

Tên dịch vụ

Mức giá

Ghi chú

1

Khám ban đầu

43.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

2

Khám khởi liều điều trị

24.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

3

Khám định kỳ

19.000

01 lần/01 tháng hoặc theo yêu cầu

4

Cấp phát thuốc tại cơ sở điều trị

10.000

01 lần/người/ngày

5

Cấp phát thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc

10.000

01 lần/người/ngày

6

Tư vấn cá nhân

10.000

- Năm đầu điều trị: không quá 14 lần/năm

- Từ năm điều trị thứ hai: không quá 4 lần/năm

- Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân

7

Tư vấn nhóm (tính cho mỗi người)

5.000

- Năm đầu điều trị: không quá 6 lần/năm

- Từ năm điều trị thứ hai: không quá 4 lần/năm

Tổng số: 07 dịch vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2015
Ngày hiệu lực 30/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 20/08/2015
Ngày hiệu lực 30/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND giá điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Cao Bằng

  • 20/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực