Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020.

b) Các tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định này là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của cả tỉnh, của các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời, là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương);

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020

1. Nguyên tắc chung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh

a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

c) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, của các địa phương; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, của từng ngành lĩnh vực và địa phương.

đ) Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các địa phương trong tỉnh.

g) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương.

h) Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

i) Dành khoảng 10% tổng số vốn ngân sách nhà nước để dự phòng (chưa phân bổ) trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch.

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc phân bổ vốn theo các nguyên tắc chung quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định này và các nguyên tắc cụ thể sau đây:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định.

c) Về bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả vốn ứng trước

Phải bố trí đủ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn trong từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và ưu tiên thu hồi các khoản ứng trước; phần còn lại bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp. Số vốn còn lại (nếu có) mới cho phép bố trí khởi công các dự án mới.

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các sở, ban, ngành tỉnh

1. Các sở, ban, ngành tỉnh được sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

a) Cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

b) Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn

Việc phân bổ vốn đảm bảo theo các nguyên tắc cụ thể như sau:

a) Việc phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh theo ngành, lĩnh vực phải nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh.

b) Phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

c) Việc phân bổ vốn cho dự án phải đảm bảo dự án đã có trong quy hoạch được duyệt và có đầy đủ thủ tục theo quy định.

d) Các dự án được bố trí vốn đều phải được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các huyện, thị xã, thành phố

1. Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn

a) Phải bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

b) Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện cho giai đoạn 2017 - 2020.

c) Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các huyện, thị xã, thành phố để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống dân cư giữa các địa phương trong tỉnh.

d) Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

đ) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển.

2. Các tiêu chí phân bổ vốn

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho các địa phương gồm 5 nhóm sau đây:

a) Tiêu chí dân số, gồm: số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: tỷ lệ hộ nghèo, số thu nội địa (không bao gồm khoản thu sử dụng đất).

c) Tiêu chí diện tích, gồm: diện tích đất tự nhiên của các huyện, thị xã, thành phố và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên.

d) Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp xã, gồm: tiêu chí số đơn vị xã, phường, thị trấn của huyện, thị xã, thành phố và tiêu chí xã đặc biệt khó khăn.

đ) Các tiêu chí bổ sung, bao gồm: tiêu chí xã nông thôn mới; tiêu chí đô thị; tiêu chí địa bàn trọng điểm phát triển khu công nghiệp tỉnh.

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể

a) Xác định số điểm của từng tiêu chí

- Nhóm tiêu chí dân số: bao gồm số dân số trung bình và số người dân tộc thiểu số năm 2015. Cách tính cụ thể như sau:

+ Điểm của tiêu chí dân số trung bình:

Số dân trung bình

Điểm

Đến 80.000 người

10

Trên 80.000, cứ tăng thêm 15.000 người được thêm

3

Dân số trung bình của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê năm 2015.

+ Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số:

Số dân

Điểm

Cứ 5.000 người dân tộc thiểu số được

4

Số người dân tộc thiểu số của các huyện, thị xã, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Ban Dân tộc tỉnh năm 2015.

- Nhóm tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo và thu nội địa (không bao gồm khoản thu sử dụng đất):

+ Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo

Điểm

Cứ 5% hộ nghèo được

3,5

Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu của công bố kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016.

+ Điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm khoản thu sử dụng đất):

Thu nội địa

Điểm

Đến 40 tỷ đồng

3

Trên 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,2

Trên 50 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,5

Trên 70 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,8

Trên 100 tỷ đồng trở lên, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

2

Số thu nội địa (không bao gồm khoản thu từ sử dụng đất) được xác định số điểm căn cứ số thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 (do Sở Tài chính cung cấp).

- Nhóm tiêu chí diện tích, bao gồm 2 tiêu chí: Diện tích đất tự nhiên và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên.

+ Diện tích đất tự nhiên:

Diện tích đất tự nhiên

Điểm

Đến 200 km2

6

Trên 200 km2 đến 500 km2, cứ 100 km2 tăng thêm được tính thêm

2

Trên 500 km2 trở lên, cứ 100 km2 tăng thêm được tính thêm

1

Diện tích đất tự nhiên tính đến năm 2015 lấy theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh.

+ Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên:

Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên

Điểm

Dưới 20%

0

Từ 20% đến dưới 30%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính

0,5

Từ 30% đến 50%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính thêm

1

Trên 50%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính thêm

2

Diện tích đất trồng lúa để xác định điểm tính căn cứ trên diện tích đất trồng lúa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 lấy theo số liệu công bố của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nhóm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm số xã, phường, thị trấn) và xã đặc biệt khó khăn.

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Mỗi xã, phường, thị trấn được tính

1

Mỗi xã đặc biệt khó khăn được tính

1

Số đơn vị hành chính cấp xã tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Sở Nội vụ đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; Xã đặc biệt khó khăn tính toán điểm theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các tiêu chí bổ sung:

Huyện, thị xã, thành phố

Điểm

Mỗi xã nông thôn mới được tính

1

Đô thị loại III (Thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy), mỗi đơn vị được

30

Địa bàn trọng điểm phát triển Khu công nghiệp (huyện Châu Thành)

30

Các huyện, thị xã, thành phố xác định điểm căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; Số xã nông thôn mới được căn cứ theo kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020 theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Định mức phân bổ vốn:

- Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thị xã, thành phố và tổng số điểm của 8 huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau:

+ Điểm của tiêu chí dân số:

Gọi tổng số điểm tiêu chí dân số chung của huyện thứ i là Ai

Gọi số điểm của dân số huyện thứ i là hi

Gọi số điểm của số dân tộc thiểu số huyện thứ i là ki

Điểm của tiêu chí dân số huyện thứ i sẽ là:

Ai = hi + ki

+ Điểm của tiêu chí trình độ phát triển:

Gọi tổng số điểm tiêu chí trình độ phát triển của huyện thứ i là Bi

Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ nghèo huyện thứ i là ni

Gọi số điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm số thu về đất) huyện thứ i là oi

Điểm của tiêu chí trình độ phát triển huyện thứ i sẽ là:

Bi = ni + oi

+ Điểm của tiêu chí diện tích:

Gọi tổng số điểm tiêu chí diện tích của huyện thứ i là Ci

Gọi số điểm diện tích tự nhiên là qi

Gọi số điểm của tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích là ri

Điểm của tiêu chí diện tích huyện thứ i là:

Ci = qi + ri

+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:

Gọi tổng số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i là Di

Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã chung huyện thứ i là si

Gọi số điểm của tiêu chí xã đặc biệt khó khăn huyện thứ i là ti

Tổng số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính huyện thứ i là:

Di = si + ti

+ Điểm của tiêu chí bổ sung:

Gọi tổng số điểm của tiêu chí bổ sung của huyện thứ i là Li

Gọi số điểm của tiêu chí xã nông thôn mới của huyện thứ i là Ei

Gọi số điểm của đơn vị đô thị loại III là Fi

Gọi số điểm địa bàn trọng điểm phát triển Khu công nghiệp tỉnh là Gi

Tổng số điểm của tiêu chí bổ sung của huyện thứ i là:

Li = Ei + Fi + Gi

+ Tổng điểm của huyện thứ i là:

Gọi tổng số điểm của huyện thứ i là Xi

Xi = Ai + Bi + Ci + D+ L

+ Tổng số điểm của 8 huyện, thị xã, thành phố là Y, ta có:

- Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ được tính theo công thức:

Gọi K là tổng số vốn của ngân sách nhà nước.

Z là số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ vốn đầu tư, ta có:

Z =

- Tổng số vốn ngân sách nhà nước của từng địa phương được tính theo công thức:

Gọi Vi là số ngân sách nhà nước:

Vi = Z x Xi

Điều 5. Nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn khác

1.  Đối với đầu tư từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất

a) Các huyện, thị xã, thành phố sử dụng toàn bộ khoản thu này để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại huyện, thị xã, thành phố sau khi trích 15% để chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất từ các đơn vị trực thuộc tỉnh thì trích 15% để chi cho công tác quy hoạch quản lý đất đai, công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một phần được đầu tư lại các công trình do các đơn vị này làm chủ đầu tư để tiếp tục khai thác quỹ đất và phần còn lại đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định đầu tư.

2. Đối với vốn đầu tư phát triển do Trung ương hỗ trợ đầu tư theo các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện phân bổ đúng theo danh mục và mức vốn được thông báo.

3. Đối với nguồn vốn ODA

Nguồn vốn ODA sẽ được Trung ương phân bổ cho các chương trình, dự án được Chính phủ của nước tài trợ và Chính phủ Việt Nam chấp thuận danh mục đầu tư. Tỉnh phân bổ đúng theo danh mục và mức vốn được thông báo.

4. Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có)

Vốn vay, tạm ứng, vốn hoàn ứng,... căn cứ vào tính chất đầu tư của nguồn vốn và tùy vào khả năng huy động cụ thể tỉnh sẽ phân bổ cho các chương trình, dự án nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Nguồn vốn này phải được sử dụng đúng với mục đích vay hoặc tạm ứng đã đề xuất.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm giai đoạn 2017 - 2020.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 cho các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

d) Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 cho các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

2. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

b) Cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin số liệu về thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh và từng huyện, thị xã, thành phố phục vụ cho việc thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh

a) Lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm của các sở, ban, ngành quản lý.

c) Cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin, số liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách phục vụ cho việc thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2016 và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 8. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 8;
- VP.TU và các Ban xây dựng Đảng;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, PT.
QD tieu chi nguyen tac phan bo von dau tu giai doan 2017-2020

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực28/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýLữ Văn Hùng
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực28/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2016/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Hậu Giang

         • 18/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực