Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 26/2018/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 07/2011/CT-UBND NGÀY 30/9/2011 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Bình tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 11/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị 07/2011/CT-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, VP3.
tt 26

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Văn Điến
       Ngày ban hành24/09/2018
       Ngày hiệu lực05/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2018/QĐ-UBND công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản Ninh Bình

           • 24/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực