Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 1830/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND Quy chế đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2608/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1830/2008/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1923/TC-VGCS ngày 03 tháng 8 năm 2009, Tờ trình số 2836/TC-VGCS ngày 04 tháng 11 năm 2009 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 541/BC-STP ngày 11 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 4 như sau:

“ 4. Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư lập dự án xin giao hoặc thuê đất một diện tích đất cụ thể để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với qui hoạch.

Đối với quỹ đất đã thông báo công khai bán đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá và không điều chỉnh mức giá sàn, trong thời hạn ít nhất 30 ngày kể từ khi cuộc bán đấu giá kết thúc mà chưa tổ chức cuộc bán đấu giá tiếp theo, nếu chỉ có 01 tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua theo mức giá sàn đã công bố thì Hội đồng đấu giá đất thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bán chỉ định cho cho tổ chức, cá nhân theo mức giá sàn đó, mà không phải tổ chức bán đấu giá . Nếu có từ 02 tổ chức hoặc cá nhân trở lên đăng ký mua theo mức giá sàn, thì phải tổ chức bán đấu giá theo đúng qui định.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 như sau:

“ 1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; có quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng;

Riêng đối với quỹ đất xen ghép trong các khu dân cư thì chỉ cần có qui hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; qui hoạch xây dựng thực hiện theo qui hoạch chung của khu dân cư có sẵn”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9 như sau:

“ 1. Đối với quỹ đất bán đấu giá thông báo lần thứ nhất thì trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá đất các cấp hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác;

Đối với quỹ đất bán đấu giá thông báo từ lần thứ 2 trở đi, nhưng không điều chỉnh về giá sàn hoặc quy hoạch thì thời gian thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất là 10 ngày trước ngày bán đấu giá. Nếu có thay đổi về giá sàn hoặc quy hoạch thì phải thông báo đủ 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông báo lần thứ nhất.

Đồng thời với quá trình thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng đấu giá đất cũng phải niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá, tại các cơ quan thành viên Hội đồng đấu giá và trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Huế, Uỷ ban Nhân dân cấp phường, xã nơi có thửa đất đấu giá và tại thửa đất bán đấu giá.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế xem xét quyết định việc mở rộng phạm vi thông báo công khai trên các Đài truyền hình Trung ương, Báo Trung ương phát hành trên phạm vi toàn quốc để các tổ chức, cá nhân trong nước có điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2009; các nội dung khác tại Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; Hội đồng đấu giá đất các cấp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TV Tỉnh ủy;
- TT và các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT Uỷ ban Nhân dân tỉnh;
- Viện KSND, Toà án ND tỉnh, Sở Tư pháp;
- VPUB: LĐ và các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh, Báo T T Huế;
- Lưu: VT, TC
;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2608/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2608/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2009
Ngày hiệu lực15/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2608/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2608/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
       Ngày ban hành25/11/2009
       Ngày hiệu lực15/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất