Quyết định 2613/QĐ-BTNMT

Quyết định 2613/QĐ-BTNMT năm 2015 về chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
 MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo Công văn số 75/CV-Davicontrol ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Công ty cổ phần giám định Đại Việt (Davicontrol);

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần giám định Đại Việt (Davicontrol) (địa chỉ số 115 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định vmô tả, yêu cầu chất lượng đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần giám định Đại Việt (Davicontrol) có trách nhiệm thực hiện công tác giám định phế liệu nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Điều 4. Công ty cphần giám định Đại Việt (Davicontrol) và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
-
Tng cục TCĐLCL, B KH&CN;
- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCMT, KSON (12).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2613/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2613/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2015
Ngày hiệu lực13/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2613/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2613/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành13/10/2015
        Ngày hiệu lực13/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2613/QĐ-BTNMT tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2015

            • 13/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực