Quyết định 2616/QĐ-UBND

Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2616/QĐ-UBND quản lý vận hàn khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tcủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đề án đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Đa

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 2616/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã; các tchức, cá nhân có liên quan.

3. Mục đích triển khai:

Hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành và chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm, công bằng, dân chủ, văn minh và sự giám sát của người dân đối với hoạt động công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hệ thống một cửa điện tử hiện đại là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống gồm: phần mềm một cửa điện tử; dịch vụ công trực tuyến; hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ và các trang thiết bị, hệ thống mạng nội bộ, đường truyền được triển khai, sử dụng, vận hành tại các cơ quan và trên mạng internet.

2. Hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính là hệ thống thông tin phục vụ việc tra cứu thông tin về tình trạng, trạng thái hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ báo cáo, thống kê và theo dõi, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan thông qua trang thông tin điện tử, kios tra cứu thông tin, hệ thống nhắn tin, tổng đài điện thoại hoặc các hình thức phù hp khác.

3. Dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ được hiểu như sau:

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Điều 3. Mở rộng hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan cấp Sở, UBND cấp huyện, cấp xã khi triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Quản lý chung hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và liên tục phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh về hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai, sử dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến.

4. Hỗ trợ các đơn vị sử dụng hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến khi gặp khó khăn về kỹ thuật vận hành.

5. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Kịp thời cập nhật các quy trình, thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vào phần mềm một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị khi nhận được thông báo điều chỉnh của các cơ quan sử dụng phần mềm.

7. Đánh giá kết quả triển khai, vận hành hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến.

2. Đưa nội dung ứng dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến vào quy chế thi đua về cải cách hành chính, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá kết quả vận hành, sử dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hàng năm, trình UBND tỉnh cấp kinh phí duy trì, nâng cấp, bảo trì, tuyên truyền, tập huấn sử dụng hệ thng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã được trang bị trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Thẩm đnh, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí để mở rộng hệ thống một cửa điện tử cho các cơ quan chưa được trang bị.

2. Hàng năm, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp lập dự toán kinh phí bảo trì, vận hành, tuyên truyền, tập huấn hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến.

Điều 7. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan cấp Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã

1. Tổ chức sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử hiện đại được trang bị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và thông suốt. Xây dựng quy chế vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị đảm bảo vận hành liên tục và thông suốt hệ thống đã được triển khai.

2. Thường xuyên rà soát, cập nhật chính xác các quy trình, thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vào hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong sử dụng hệ thống.

3. Công bố rộng rãi địa chỉ trang thông tin một cửa điện tử hiện đại, số điện thoại của hệ thống trả lời tự động, các thông tin khác có liên quan và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

4. Đảm bảo các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đúng hẹn thông qua hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; cung cấp trực tuyến tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính thông qua hệ thống một cửa điện tử hiện đại.

5. Phân công, theo dõi, đôn đốc cán bộ quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến.

6. Kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua hệ thống một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến, kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

7. Hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch kinh phí tập huấn sử dụng, bảo trì, nâng cấp phục vụ hoạt động hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng hoặc báo cáo đột xuất về tình hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức

1. Sử dụng hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý, giải quyết hồ sơ hành chính; được cấp một tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để đăng nhập vào hệ thống và có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.

2. Trường hp xảy ra sự cố phải báo cáo với người có trách nhiệm để xử lý; đồng thời giải quyết công việc bằng biện pháp thủ công và nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống một cửa điện thiện đại, dịch vụ công trực tuyến sau khi hệ thống hoạt động trở lại.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; nhập mới, bổ sung hồ sơ theo mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ, tài liệu liên quan thông qua phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến và chuyển xử lý theo quy trình.

2. Tiếp nhận hồ sơ qua mạng internet và chuyển xử lý theo quy trình.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ quản trị hệ thống

1. Tạo mới và phân quyền cho người sử dụng tham gia hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thiết lập tham số cho thiết bị ngoại vi, cơ sở dữ liệu danh mục, chế độ, quy trình của hệ thống theo thẩm quyền được phân cấp.

2. Đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Gửi, nhận hồ sơ trực tuyến thông qua hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; có thể tải các mẫu đơn, tờ khai và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

2. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về các nội dung khai báo khi gửi hồ sơ.

3. Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ hành chính bằng cách nhập mã số hồ sơ (in trên phiếu biên nhận hồ sơ) trên trang thông tin một cửa điện tử; nhắn tin đến số điện thoại của hệ thống hoặc các hình thức khác và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống.

4. Tra cứu thông tin về thủ tục hành chính được đăng tải trên trang thông tin điện tử một cửa của cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đã công bố.

5. Chấp hành các quy định của pháp luật, Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan trong Quy chế này.

Điều 12. Công tác kiểm tra, báo cáo

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

2. Các cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2616/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2616/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2015
Ngày hiệu lực04/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2616/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2616/QĐ-UBND quản lý vận hàn khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2616/QĐ-UBND quản lý vận hàn khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2616/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành04/12/2015
        Ngày hiệu lực04/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2616/QĐ-UBND quản lý vận hàn khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2616/QĐ-UBND quản lý vận hàn khai thác hệ thống một cửa điện tử hiện đại Lâm Đồng

            • 04/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực