Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL

Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL năm 2010 ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 262/QĐ-TCLN-KL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CỤC KIỂM LÂM VÀ VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CỤC KIỂM LÂM VÀ VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định 262 /QĐ-TCLN-KL ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là Vườn quốc gia) trong các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đầu tư và quản lý tranbg thiết bị chuyên ngành; quản lý và chỉ đạo về tổ chức bộ máy, cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm các Vườn quốc gia.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Quan hệ phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia phải đảm bảo tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quy định tại Điều 1 của Quy chế này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị được Tổng cục Lâm nghiệp giao và quy định của pháp luật; không gây cản trở, ách tắc trong việc thực hiện công tác của mỗi đơn vị.

2. Nhất quán chủ trương gắn kết các hoạt động của Vườn quốc gia và Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia, trong đó Giám đốc Vườn quốc gia đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

3. Các hoạt động phối hợp bảo đảm sự thống nhất dưới sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Tổng cục Lâm nghiệp;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp

1. Cục Kiểm lâm

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm quy định tại Điều 5 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Quyết định 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm. Cụ thể trên một số hoạt động như sau:

a) Hướng dẫn, tổ chức thẩm định, tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo các Vườn quốc gia xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, dự án, quy hoạch và kế hoạch về bảo vệ rừng; tổ chức xây dựng lực lượng bảo vệ rừng; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

b) Về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Vườn quốc gia trình Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quyết định về cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm và tổng mức biên chế kiểm lâm Vườn quốc gia và giám sát việc thực hiện quyết định của Tổng cục Lama nghiệp;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục trình Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đối với Hạt trưởng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia theo đề nghị của Giám đốc Vườn quốc gia;

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm lâm; đào tạo ngạch Kiểm lâm cho cán bộ, viên chức của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia.

c) Quản lý, trang cấp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính; Hướng dẫn quản lý trang phục kiểm lâm; cấp thẻ kiểm lâm đối với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia theo quy định hiện hành của nhà nước;

d) Hướng dẫn, quản lý, sử dụng thiết bị, công cụ chuyên dụng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Kiểm lâm Vườn quốc gia;

đ) Tham mưu cho Tổng cục trưởng điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ của các Hạt Kiểm lâm của Vườn quốc gia để ứng cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ rừng vượt tầm kiểm soát của Vườn quốc gia;

e) Chỉ đạo các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính và điều tra hình sự trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản đối với các Hạt Kiểm lâm của các Vườn quốc gia theo thẩm quyền.

2. Vườn quốc gia

a) Phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 của Điều này;

b) Phân giao biên chế kiểm lâm hàng năm cho Hạt Kiểm lâm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được Tổng cục giao và quy chế này;

c) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy và công chức kiểm lâm, thực hiện các chính sách, chế độ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện khác trong hoạt động của Hạt Kiểm lâm theo quy định hiện hành và quyết định 202/QĐ/TCLN-VP ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp.

d) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia ( không chỉ đạo về nghiệp vụ xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của hạt Kiểm lâm);

đ) Đề xuất với Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với Hạt trưởng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia.

3. Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 11 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Cụ thể trên một số hoạt động như sau:

a) Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện của Giám đốc Vườn quốc gia trong công tác quản lý bảo vệ rừng; chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm trong các hoạt động quy định tại khoản 1 của Điều này và quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Tham mưu cho Giám đốc Vườn quốc gia và Cục trưởng Cục Kiểm lâm thực hiện các hoạt động phối hợp theo quy định tại quy chế này;

c) Báo cáo nhanh, kịp thời khi có hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng xảy ra trên địa bàn với Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giám đốc Vườn quốc gia. Hàng tuần vào chiều thứ sáu, tổng hợp và báo cáo tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với Cục Kiểm lâm và Giám đốc Vườn quốc gia;

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Hạt Kiểm lâm.

Điều 4. Chế độ giao ban

Định kỳ 6 tháng luân phiên giao ban giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia hoặc giao ban đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp, nhằm đánh giá kết quả, ưu khuyết điểm trong công tác phối hợp, những khó khăn vướng mắc để từ đó có biện pháp khắc phục cho hoạt động phối hợp có hiệu quả hơn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp này.

2. Các Hạt kiểm lâm căn cứ vào quy chế này để tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có vướng mắc thì Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia bàn bạc, thống nhất đề nghị Văn phòng Tổng cục trình Tổng cục lâm nghiệp xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Giao cho Cục Kiểm lâm là đơn vị thường trực giúp Tổng cục trưởng theo dõi đôn đốc thực hiện Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/QĐ-TCLN-KL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu262/QĐ-TCLN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2010
Ngày hiệu lực13/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/QĐ-TCLN-KL

Lược đồ Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu262/QĐ-TCLN-KL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành13/09/2010
        Ngày hiệu lực13/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 262/QĐ-TCLN-KL Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm

         • 13/09/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/09/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực