Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND

Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2626/2016/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2378/2015/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2378/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đng làm việc ở các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2016.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Trung tâm Hành chính công, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTƯ, TT HĐND tỉnh;
- CT, P1, P2, P3, P4, P5;
- V0, V1-5, VX, TM3, TH;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TM3.
12 bản, QĐ366

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2626/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2626/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2016
Ngày hiệu lực08/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2626/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2626/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành16/08/2016
       Ngày hiệu lực08/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016

           • 16/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực