Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2626/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND Quảng Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Ở CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 214/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc ở các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2502/STC-TCHCSN ngày 11/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông,) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ hàng tháng.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác tiếp nhận và trả kết quả: 400.000 đồng/người/tháng.

- Đối với các đối tượng còn lại: 300.000 đồng/người/tháng.

2.2. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục với định mức 02 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp xử lý công việc tiếp nhận và trả kết quả, có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm Hành chính công các cấp từ 12 tháng trở lên (trừ cán bộ mặc trang phục riêng theo ngành). Mức hỗ trợ: Quần áo xuân hè: 800.000 đồng/bộ, quần áo thu đông: 2.000.000 đồng/bộ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) của Trung tâm Hành chính công các cấp;

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị còn lại: Do các cơ quan, đơn vị chi trả trong nguồn chi thường xuyên (kinh phí thực hiện tự chủ) của các cơ quan, đơn vị theo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị địa phương các cấp.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- V0, V1, TM3, NC, TH;
- Lưu: VT, TM3
30 bản, QĐ 323

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2378/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2378/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực23/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2378/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2378/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành13/08/2015
       Ngày hiệu lực23/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh