Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp:

- Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý (một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Hành chính công).

- Mức trợ cấp: 300.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác được để lại các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 2. Trường hợp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và áp dụng từ ngày 01/01/2014. Bãi bỏ Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu192/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2014
Ngày hiệu lực23/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu192/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Thành
       Ngày ban hành23/01/2014
       Ngày hiệu lực23/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 chi hỗ trợ cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Quảng Ninh