Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ người lao động Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/2009/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 17/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 579/QDD-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Lao động cư trú dài hạn tại Thanh Hoá (trừ 7 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ) đi làm việc tại nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Doanh nghiệp trực tiếp tuyển chọn lao động cư trú dài hạn tại Thanh Hóa để đưa đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ chi phí học bổ túc tay nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

a) Đối tượng: Người lao động được lựa chọn học bổ túc nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tham gia xuất khẩu lao động, sau khi đã xuất cảnh.

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

c) Cơ chế thực hiện: Hàng năm, căn cứ vào hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp xuất khẩu lao động ký với người lao động và phiếu thu của doanh nghiệp hoặc ủy nhiệm chi của ngân hàng chuyển cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định số lượng và danh sách lao động cư trú trên địa bàn đã đi xuất khẩu lao động được hưởng chính sách hỗ trợ; chi trả trực tiếp cho người được ủy quyền hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

d) Cơ chế tài chính: ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

2. Hỗ trợ lãi xuất tiền vay:

a) Đối tượng: Người lao động thuộc hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

b) Mức hỗ trợ:

- Được hưởng mức hỗ trợ lãi suất quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06/05/2009 và Quyết định số 622/QĐ- TTg ngày 17/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khoản vay giải ngân từ 01/5/2009 đến 31/12/2009;

- Đối với các khoản vay giải ngân từ 01/01/2010 đến 31/12/2015, được hỗ trợ 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động.

c) Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất: tính theo thời hạn cho vay thực tế nhưng tối đa không quá 24 tháng.

d) Cơ chế thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội, căn cứ vào các quy định của nhà nước và tỉnh về mức trần cho vay, lãi suất cho vay; xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu lao động về số tiền người lao động phải đóng góp khi đi làm việc ở nước ngoài; thời gian của hợp đồng lao động và đơn đề nghị vay vốn của người lao động để quyết định số tiền cho vay, thời hạn vay và lãi suất cho vay.

đ) Cơ chế tài chính: Khi thu lãi tiền vay, Ngân hàng Chính sách xã hội giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài. Hàng năm Sở Tài chính, Sở Lao động – TBXH phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp số lãi tiền vay hỗ trợ cho người lao động trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Ngân sách tỉnh thanh toán cho Ngân hàng Chính sách xã hội số lãi tiền vay hỗ trợ cho người lao động.

3. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động:

a) Đối tượng: Các doanh nghiệp đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo việc làm ổn định; mức thu nhập của người lao động (ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với người lao động) từ 400 Đô la Mỹ/tháng trở lên; số lao động gặp rủi ro trên tổng số lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài dưới 4%; thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

b) Mức hỗ trợ:

- Doanh nghiệp trong 01 năm đưa được từ 200 đến dưới 400 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ số tiền bằng 200.000 đồng/lao động;

- Doanh nghiệp trong 01 năm đưa được từ 400 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ số tiền bằng 250.000 đồng/lao động.

c) Cơ chế thực hiện: Hàng năm Sở Lao động - TBXH chủ trì phối hợp với sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan tổng hợp những doanh nghiệp có đủ điều kiện và nhu cầu kinh phí hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

d) Cơ chế tài chính: ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – TBXH chi trả trực tiếp cho các doanh nghiệp, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến 31/12/2015.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 2. Giao Sở Lao động – TBXH phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đảm bảo đúng đối tượng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và không trái với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do UBND tỉnh ban hành trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Các Bộ: Tư pháp, LĐ-TBXH (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH (2).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2642/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2642/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2009
Ngày hiệu lực20/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2642/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ người lao động Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ người lao động Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2642/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýMai Văn Ninh
        Ngày ban hành10/08/2009
        Ngày hiệu lực20/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ người lao động Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2642/2009/QĐ-UBND khuyến khích hỗ trợ người lao động Thanh Hóa

           • 10/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực