Quyết định 265/QĐ-BHXH

Quyết định 265/QĐ-BHXH năm 2012 về Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 265/QĐ-BHXH Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 265/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Thực hiện Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, PC-KSTTHC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BHXH VIỆT NAM NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-BHXH ngày 08/3/2012 của BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng quy chế phối hợp trong việc công bố công khai thủ tục hành chính đồng thời cập nhật các thủ tục hành chính đã thực hiện phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản quy định về TTHC của Ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; xây dựng các định mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thông báo tới các đơn vị làm cơ sở để thực hiện.

VP và Ban Pháp chế

Các đơn vị: Thu; Chi; Cấp sổ, thẻ; Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT

01 - 03/2012

Văn phòng chủ trì từ tháng 01 - 02/2012

Ban Pháp chế chủ trì từ tháng 3/2012

2

Xây dựng chuyên mục về công tác kiểm soát TTHC trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH

VP và Ban Pháp chế

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

01 - 03/2012

3

Công khai địa chỉ trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và hộp thư điện tử… để cá nhân, tổ chức nhận biết các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

VP và Ban Pháp chế

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

Ban Tuyên truyền

01 - 03/2012

4

Công bố, công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

VP và Ban Pháp chế

Các đơn vị liên quan

01 - 12/2012

5

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

VP và Ban Pháp chế

Các đơn vị liên quan

BHXH các tỉnh, thành phố

3 - 12/2012

6

Xây dựng mạng lưới cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền về cải cách TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố

VP và Ban Pháp chế

Các đơn vị liên quan

BHXH các tỉnh, thành phố

01 - 06/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu265/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2012
Ngày hiệu lực08/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 265/QĐ-BHXH Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 265/QĐ-BHXH Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu265/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành08/03/2012
        Ngày hiệu lực08/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 265/QĐ-BHXH Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 265/QĐ-BHXH Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ hành chính

           • 08/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực