Quyết định 2670/QĐ-UBND

Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị 17/CT-TTg triển khai công tác thi hành án hành chính và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2670/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1626/TTr-STP-CTHA ngày 14 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính.

Điều 2. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, PCNC (2b);
- Lưu:VT, (NC/K) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2670 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của Luật, phát huy tác dụng của Luật trong việc bảo vệ trật tự quản lý hành chính nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

2. Đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hành chính được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật, phù hợp từng đối tượng và nội dung phổ biến. Phát huy sức mạnh của phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật về thi hành án hành chính.

3. Khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng và nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan.

a) Đối tượng:

Phổ biến Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trong đó chú trọng phổ biến đến các đối tượng người dân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mật thiết đến việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính.

b) Nội dung:

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động lựa chọn nội dung phù hợp để phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, trong đó chú trọng tuyên truyền, cập nhật các quy định về quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính; Cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; Thẩm quyền của Tòa án trong xét xử vụ án hành chính và những nội dung thiết thực khác phục vụ yêu cầu thi hành Luật Tố tụng hành chính, góp phần đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan.

a) Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính:

- Đối tượng: Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Tòa án nhân dân quận - huyện; Viện Kiểm sát nhân dân quận - huyện; Chi cục Thi hành án dân sự quận - huyện; Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận - huyện; Trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các Sở, ban, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

b) Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính và các văn bản có liên quan:

- Đối tượng cấp phát: Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận - huyện; Trợ giúp viên pháp lý; Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Tòa án nhân dân quận - huyện; Viện Kiểm sát nhân dân quận - huyện; Chi cục Thi hành án dân sự quận - huyện; Phòng Tư pháp quận - huyện; Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn dùng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

c) Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Nội dung: chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích hợp đưa các tin, sự kiện, tổ chức tọa đàm… giới thiệu một số nội dung chủ yếu và quan trọng của Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính.

- Hình thức: tuyên truyền thông qua báo in, báo điện tử; Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác; các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn, cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

d) Ngoài các nội dung và hình thức nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể xây dựng các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện và theo dõi, đôn đốc.

a) Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố:

- Tổ chức phối hợp, chỉ đạo hướng dẫn các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở - ngành, quận - huyện thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố xây dựng các chương trình, chuyên mục thường xuyên đưa thông tin pháp luật về tố tụng hành chính đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

c) Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi cục Thi hành án dân sự quận - huyện chủ động và phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn để triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về công tác thi hành án hành chính.

d) Sở Tài chính theo dõi việc quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch này.

đ) Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tố tụng hành chính theo kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

2. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2670/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2670/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2013
Ngày hiệu lực25/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2670/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2670/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành25/05/2013
        Ngày hiệu lực25/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính

            • 25/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực