Quyết định 2671/QĐ-UBND

Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh cho dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kiên cố hóa trường nhà công vụ Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2671/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012”; Quyết định số 646/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc: “Giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1639/SKHĐT-VX ngày 24/7/2013 về việc: “Đề nghị điều chỉnh cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012”; kèm theo Biên bản họp và đề xuất của liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, tổ chức ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012; để các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện; với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ quy định tại mục 4, phần II - Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012 (Kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), như sau:

1.1. Nội dung đã ban hành tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Đối với các xã cơ sở cách mạng, xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các Trường Dân tộc nội trú, trường THPT miền núi: mức hỗ trợ 100%, trong đó từ vốn Trung ương 80%, vốn của tỉnh 20%, và hỗ trợ một phần kinh phí chuẩn bị đầu tư”.

Điều chỉnh, bổ sung như sau: “Đối với các xã cơ sở cách mạng, xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các Trường Dân tộc nội trú, Trường THPT: Mức hỗ trợ từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh là 100% giá trị xây lắp và một phần kinh phí chuẩn bị đầu tư”.

1.2. Nội dung đã ban hành tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Đối với các xã miền núi thấp, xã bãi ngang, xã nghèo (không thuộc Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg): Mức hỗ trợ là 90%, trong đó từ vốn Trung ương 80%, vốn của tỉnh 10%; vốn huyện, xã 10%”.

Điều chỉnh, bổ sung như sau: “Đối với các xã miền núi thấp, xã bãi ngang, xã nghèo: Mức hỗ trợ từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh là 90% giá trị xây lắp”.

2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Chủ tịch UBNd tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012”.

Điều 2.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, các ngành và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung:

- Hướng dẫn cụ thể nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này cho các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Căn cứ vào tổng số vốn còn lại của Chương trình từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh, lập phương án giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án còn thiếu vốn, trình duyệt theo đúng quy định (Yêu cầu đảm bảo tổng số vốn hỗ trợ tư hai nguồn không vượt quá tổng mức hỗ trợ đã được bố trí cho Chương trình này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2671/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2671/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/08/2013
Ngày hiệu lực 02/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2671/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kiên cố hóa trường nhà công vụ Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kiên cố hóa trường nhà công vụ Thanh Hóa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2671/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành 02/08/2013
Ngày hiệu lực 02/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kiên cố hóa trường nhà công vụ Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2671/QĐ-UBND năm 2013 hỗ trợ kiên cố hóa trường nhà công vụ Thanh Hóa

  • 02/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực