Quyết định 2681/QĐ-UBND

Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2014 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 và định hướng đến năm 2020

Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020 và được áp dụng kể từ ngày 08/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2681/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2502/SKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư - Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 – 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

MỤC TIÊU

QUY MÔ DỰ ÁN

HÌNH THỨC

ĐẦU TƯ

I

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XD VÀ KD CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ

1

Khu công nghiệp, khu phi thuế quan

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Đầu tư XD và KD hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng quy mô, đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại

1.000ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

2

Khu công nghiệp công nghệ cao

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao

600ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

3

Khu công nghệ cao

Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô)

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao

1.408ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

4

Khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 2

Xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc)

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

191ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

5

Khu công nghiệp Phú Đa

Xã Phú Đa (huyện Phú Vang)

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

250ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

6

Khu công nghiệp Quảng Vinh

Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền)

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

150ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

7

Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 2

Thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà)

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

175ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

8

Khu công nghiệp phụ trợ ngành dệt may

Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy

Đầu tư XD và KD cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

100ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Chân Mây

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng một đô thị mới, hiện đại, thành phố loại III trong cụm đô thị trọng điểm miền Trung

500ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

10

Khu công nghệ thông tin tập trung

Thành phố Huế

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm sản xuất phần mềm và nội dung số

5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

11

Xây dựng nhà ở cho công nhân KCN Phong Điền

Huyện Phong Điền

Xây dựng nhà ở để bán, cho thuê đối với công nhân làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Phục vụ hơn 5000 công nhân

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

12

Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Phú Bài

Thị xã Hương Thủy

Xây dựng nhà ở để bán, cho thuê đối với công nhân làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Phục vụ hơn 5.000 công nhân

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

13

Nhà ở công nhân Khu công nghiệp La Sơn

Huyện Phú Lộc

Xây dựng nhà ở để bán, cho thuê đối với công nhân làm việc trong khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Phục vụ hơn 5.000 công nhân

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

14

Nhà máy xử lý nước thải

Tại các Khu công nghiệp: Phong Điền, La Sơn, Tứ Hạ, Phú Đa, Quảng Vinh, Phú Bài giai đoạn IV

Đáp ứng nhu cầu xử lý môi trường tại các khu công nghiệp

4.000 m3/ngày đêm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

II

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

15

Các dự án đầu tư sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong khu công nghệ cao

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

- Công nghệ sinh học phục vụ các ngành: y - dược, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường.

- Công nghệ vật liệu mới, vật liệu nano.

- SX phần mềm công nghệ thông tin.

- Công nghệ thiết kế, chế tạo các bộ vi xử lý, mạch tích hợp, chất bán dẫn.

- Công nghiệp quang điện tử.

- SX trang thiết bị thông tin liên lạc.

- SX các sản phẩm cơ khí chính xác, cơ điện tử (thiết bị y tế, đo lường, chế tạo robot, dụng cụ quang học...).

- Công nghiệp xử lý môi trường.

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

16

Nhà máy sản xuất nước giải khát

Tại các khu công nghiệp

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

17

Nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính

Tại các khu công nghiệp

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư nước ngoài

 

18

Nhà máy lắp ráp và chế tạo sản phẩm điện tử, viễn thông - kỹ thuật số

Tại các khu công nghiệp

Lắp ráp, chế tạo và kết hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) để xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư nước ngoài

 

19

Nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện - điện tử gia dụng

Tại các khu công nghiệp

Sản xuất, lắp ráp hàng điện - điện tử đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

20

Nhà máy sản xuất thiết bị y tế

Tại các khu công nghiệp

Sản xuất và cung cấp thiết bị y tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư nước ngoài

 

21

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Tại các khu công nghiệp

Sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

22

Nhà máy sản xuất bông xơ sợi tổng hợp

Tại các khu công nghiệp

Sản xuất bông xơ từ nhựa tổng hợp làm nguyên liệu đầu vào ngành sợi, vải

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

23

Nhà máy sản xuất giày da

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

24

Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may

Tại các khu công nghiệp: Phú Bài, Phong Điền

Phục vụ cho các nhà máy dệt, may xuất khẩu trên địa bàn và khu vực

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

25

Nhà máy sản xuất gốm sứ kỹ thuật

Tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Cung cấp gốm sứ kỹ thuật cao cho công nghiệp điện, điện tử, chế tạo máy để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

26

Nhà máy cao su kỹ thuật

Tại các khu công nghiệp

Sản xuất và gia công các chi tiết kỹ thuật bằng vật liệu cao su để xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

27

Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

28

Nhà máy chiết xuất dược liệu, hương liệu thiên nhiên

Tại các khu công nghiệp

Làm nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

29

Nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản, thức ăn gia súc

Tại các khu công nghiệp

Cung cấp sản phẩm thức ăn các loại trên địa bàn tỉnh và khu vực

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

30

Các dự án sản xuất công nghiệp (bao gồm công nghiệp hỗ trợ) về: điện, điện tử, công nghệ cao; SX, lắp ráp ô tô, xe máy; dược phẩm, hóa mỹ phẩm, dệt may,

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Khu công nghiệp 650ha đã hoàn thiện hạ tầng

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

31

Nhà máy chế biến súc sản, đồ nguội

Tại các khu công nghiệp

Góp phần giải quyết tiêu thụ sản phẩm cho ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và phục vụ chế biến xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

32

Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng.

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

33

Nhà máy sản xuất thủy tinh các loại và các sản phẩm chế biến sâu từ cát thạch anh

Khu công nghiệp Phong Điền

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

34

Nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị và máy xây dựng; máy phục vụ ngành nông nghiệp

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

35

Nhà máy sản xuất dược phẩm

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

36

Nhà máy chế biến ván gỗ nhân tạo từ tre, nứa

Khu công nghiệp La Sơn

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Khoảng 20.000 m3/ năm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

37

Các dự án sản xuất công nghiệp (bao gồm công nghiệp hỗ trợ) về: điện, điện tử, công nghệ cao; SX, lắp ráp ô tô, xe máy; dược phẩm, hóa mỹ phẩm, dệt may,

Tại các khu công nghiệp

Phục vụ ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

III

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH

38

Khu du lịch cồn Hến

Thành phố Huế

Xây dựng khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp ven bờ sông Hương

26ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

39

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Hệ thống cáp treo Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc)

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong vườn quốc gia và các dịch vụ đi kèm

300ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

40

Khu du lịch nghĩ dưỡng Bàu Bàng, Phong Điền

Xã Phong Bình, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, kết nối với các làng nghề truyền thống trong huyện

150-200ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

41

Khu du lịch sinh thái ven biển Điền Lộc

Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

200ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

42

Khu du lịch sinh thái ven biển Quảng Công

Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

100ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

43

Khu du lịch sinh thái ven biển Hàm Rồng

Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

20ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

44

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phong Hải

Xã Phong Hải, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

50ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

45

Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng A Roàng

Xã A Roàng, huyện A Lưới

Khu du lịch nghĩ dưỡng suối khoáng nóng

10ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

46

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven đầm Hói Dừa

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

100ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

47

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven đầm Hói Cạn

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

70ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

48

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven đồi, ven đầm Lập An

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

170ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

49

Khu du lịch sinh thái - dịch vụ Cồn Tộc, Quảng Lợi

Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái và các dịch vụ kèm theo gắn du lịch phá Tam Giang

100ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

50

Khu du lịch sinh thái Rú Chá

Xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

10ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

51

Khu dịch vụ du lịch Thọ Sơn

Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

5ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

52

Khu du lịch tổng hợp hồ nước trung tâm Tứ Hạ

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

7ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

53

Khu du lịch tổng hợp ven sông Bồ

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

5ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

54

Khách sạn nổi

Huyện Phú Vang (Vinh Thanh, Thuận An)

Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng

10ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

55

Khu nghỉ dưỡng nước khoáng cao cấp Phú Dương (Mỹ An 2)

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

Xây dựng khu nghỉ dưỡng nước khoáng cao cấp

10-30ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

56

Khu nghỉ dưỡng biển Vinh Xuân

Xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang

Xây dựng khu nghỉ dưỡng biển

20-30ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

57

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lộc Bình

Huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

200ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

58

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp đồi Bàu Hồ

Thành phố Huế

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

25ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

IV

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ

59

Trường Trung học Quốc tế

Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu trường nội trú chất lượng quốc tế với đầy đủ các thiết chế gần như một campus - làng đại học (đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, dành cho học sinh các nước và các tỉnh trên cả nước, học sinh tốt nghiệp trường này có thể vào các trường đại học tại ASEAN và Thế giới)

10-20ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết.

60

Đại học quốc tế

Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

Xây dựng đại học quốc tế khu vực

80ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết.

61

Trường công nhân kỹ thuật Chân Mây

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

500 học viên/năm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

62

Trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe - Medicine Tourist Center

Thành phố Huế

Xây trung tâm như một khách sạn cao cấp, kết hợp giữa phục vụ du lịch và chăm sóc sức khỏe cho người già, người có thu nhập cao trong nước và quốc tế

5-10ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết

63

Trung tâm giải phẩu thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp

Thành phố Huế

Giải phẫu thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp

0,5-1ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết

V

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN

64

Chăn nuôi bò thịt và bò sữa

Vùng đồi phía Tây huyện Phong Điền; Huyện A Lưới

Chăn nuôi bò thịt và bò sữa chất lượng cao

500-1000ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

65

Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gia súc

Khu công nghiệp

Phong Điền; KCN Quảng Vinh

Giết mổ và chế biến thịt gia súc

20ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

66

Trang trại trồng hoa, rau củ quả cao cấp

Huyện Nam Đông

Trồng hoa và các loại rau, củ, quả cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu

500-1.000ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

67

Trang trại chăn nuôi lợn thịt, bò thịt và gia cầm

Huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông

Chăn nuôi lợn, bò và gia cầm

1000ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

68

Nuôi tôm công nghiệp

Xã Vinh Xuân, xã Phú Diên huyện Phú Vang

Nuôi tôm thương phẩm và tôm giống

200 - 400ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

69

Nhà máy chế biến thủy sản

Khu công nghiệp Phú Đa

Chế biến thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt

5ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

70

Dự án đầu tư lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Thủy Châu

Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

400 con lợn/ngày đêm; 200 con gia cầm/ngày đêm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

71

Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm

KCN Phú Đa, KCN Quảng Vinh

Sản xuất, chế biến thức ăn nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm

Không hạn chế

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

72

Dự án đầu tư sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô

Hương Thủy

Sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô

2 triệu cây

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

73

Dự án sản xuất giống thủy sản nước ngọt, nước lợ

Phú Vang, Phú Lộc

Sản xuất giống thủy sản nước ngọt, nước lợ

50 triệu con

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

VI

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

74

Mở rộng cảng nước sâu Chân Mây

Cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc

Xây dựng thêm các bến cảng hàng hóa số 2, 3, 4, cảng du lịch; tạo thành cụm cảng hiện đại đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và du lịch cho các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây

370ha

Liên doanh, BT, BOT, BTO

VII

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC DỊCH VỤ KHÁC

75

Trung tâm thiết kế thời trang

Thành phố Huế

Đào tạo và thiết kế thời trang

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

76

Trung tâm hội nghị và nghệ thuật truyền thống Thiên An

Thành phố Huế

Xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch M.I.C.E

10ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

77

Khu chung cư thấp tầng (ký hiệu lô CHC2 & CT1, CHC3 & CT1)

Khu A, đô thị mới An Vân Dương (TP. Huế)

Xây dựng chung cư, trung tâm thương mại

Gồm 2 khu vực: 3,6ha và 4,26ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

78

Khu ở và dịch vụ thương mại (ký hiệu lô OTM1, OTM3, OTM5)

Khu A, đô thị mới An Vân Dương (TP. Huế)

Xây dựng khu nhà ở, trung tâm thương mại

Gồm 2 khu vực: 1,87ha và 6,49ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

79

Khu thương mại, công viên cây xanh (ký hiệu lô TM1&CX3)

Khu A, đô thị mới An Vân Dương (TP. Huế)

Đầu tư xây dựng phát triển khu A - Đô thị mới An Vân Dương theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

13ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

80

Chợ cửa khẩu biên giới A Đớt - Tà Vàng

Xã A Đớt (huyện A Lưới)

Xây dựng chợ, trung tâm thương mại trong khu kinh tế của khẩu A Đớt (giáp Lào)

Quy mô chợ loại III trở lên

Đầu tư trong nước

81

Các dự án dịch vụ Logistics, kho ngoại quan, siêu thị, cửa hàng bán lẻ

Khu kinh tế

Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ hậu cần Cảng Chân Mây và hoạt động vận tải theo Hàng lang kinh tế Đông - Tây

Khu phi thuế quan 300ha đã đầu tư hạ tầng

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2681/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2681/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2681/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2681/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2017
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2681/QĐ-UBND 2014 Danh mục dự án đầu tư 2015 2016 định hướng 2020 Thừa Thiên Huế