Quyết định 942/QĐ-UBND

Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 848/SKHĐT-DNTT ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc đề xuất bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 (Phụ lục danh mục dự án đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bố Danh mục dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trung tâm Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành; định kỳ tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2016 và định hướng đến năm 2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Mục tiêu

Quy mô dự án

Hình thức đầu tư

I

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA

1

Rạp chiếu phim

25 Hai Bà Trưng, thành phố Huế

Xây dựng rạp chiếu phim phục vụ cho nhân dân trên địa bàn

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 2.500 m²
 - Rạp chiếu phim theo tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn được quy định hiện hành

Đầu tư trong nước

2

Trường mầm non tư thục

26-28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế

Xây dựng trường mầm non tư thục phục vụ cho nhân dân trên địa bàn

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 2.200 m²
- Trường mầm non theo tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn được quy định hiện hành

Đầu tư trong nước

3

Trường mầm non tư thục

Đường Nguyễn Trãi, thành phố Huế

Xây dựng trường mầm non tư thục phục vụ cho nhân dân trên địa bàn

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 5.000 m²
- Trường mầm non theo tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn được quy định hiện hành

Đầu tư trong nước

4

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập, Khu du lịch nghỉ dưỡng Thủy Biều

Bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế

Đầu tư xây dựng, khu văn hóa đa năng ngoài công lập - ngoài trời phục vụ cộng đồng. Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

Khoảng 25 ha

Đầu tư trong nước

5

Các khu văn hóa đa năng tại Khu đô thị mới An Vân Dương

- Lô CV1 và CV3 thuộc Khu B
- Lô CX3 thuộc Khu A
- Lô CX4 thuộc Khu A

Xây dựng các khu văn hóa đa năng

Gồm ba khu vực: 44,1 ha, 7 ha và 13 ha (bao gồm đất mặt nước)

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

II

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

6

Nhà máy sản xuất nước giải khát

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

7

Nhà máy sản xuất lắp ráp máy tính

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

8

Nhà máy lắp ráp và chế tạo sản phẩm điện tử, viễn thông - kỹ thuật số

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Lắp ráp, chế tạo và kết hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) để xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

9

Nhà máy sản xuất, lắp ráp hàng điện - điện tử gia dụng

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Sản xuất, lắp ráp hàng điện - điện tử đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

10

Nhà máy sản xuất thiết bị y tế

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Sản xuất và cung cấp thiết bị y tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

11

Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

12

Nhà máy sản xuất bông xơ sợi tổng hợp

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Sản xuất bông xơ từ nhựa tổng hợp làm nguyên liệu đầu vào ngành sợi, vải

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

13

Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may

Khu công nghiệp Phong Điền

Phục vụ cho các nhà máy dệt, may xuất khẩu trên địa bàn và khu vực

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

14

Nhà máy sản xuất gốm sứ các loại

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Cung cấp gốm sứ kỹ thuật cao cho công nghiệp điện, điện tử, chế tạo máy để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

15

Nhà máy cao su kỹ thuật

Các khu công nghiệp

Sản xuất và gia công các chi tiết kỹ thuật bằng vật liệu cao su để xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

16

Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm

Các khu công nghiệp

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

17

Nhà máy chiết xuất dược liệu, hương liệu thiên nhiên

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Làm nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

18

Nhà máy chế biến súc sản, đồ nguội

Các khu công nghiệp

Góp phần giải quyết tiêu thụ sản phẩm cho ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và phục vụ chế biến xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

19

Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

20

Nhà máy sản xuất thủy tinh các loại và các sản phẩm chế biến sâu từ cát thạch anh

Khu công nghiệp Phong Điền (khu B và khu B mở rộng)

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

21

Nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị và máy xây dựng; máy phục vụ ngành nông - lâm - ngư nghiệp

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

22

Nhà máy sản xuất dược phẩm

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

23

Nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ

Khu công nghiệp Phong Điền, La Sơn, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

24

Nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

25

Nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng, thiết bị năng lượng mới và năng lượng tái tạo

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

26

Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Sử dụng năng lượng tái tạo giúp ổn định nguồn năng lượng trong nước

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

27

Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng mới, gạch ốp lát Granite

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

28

Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác

Các khu công nghiệp, khu kinh tế

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

29

Nhà máy sản xuất động cơ, đóng mới, sản xuất container

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

III

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ

30

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Cồn Hến

Thành phố Huế

Xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp trên Cồn Hến

26 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

31

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Cồn Dã Viên

Thành phố Huế

Xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp trên Cồn Dã Viên

10,5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

32

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Hệ thống cáp treo Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc)

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong vườn quốc gia và các dịch vụ đi kèm

400 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

33

Khu du lịch nghỉ dưỡng Bàu Bàng, Phong Điền

Xã Phong Bình, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, kết nối với các làng nghề truyền thống trong huyện

300 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

34

Khu du lịch sinh thái ven biển Điền Lộc

Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

30 - 50 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

35

Khu du lịch sinh thái ven biển Quảng Công

Xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

20 - 50 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

36

Khu du lịch sinh thái ven biển Hàm Rồng

Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

30 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

37

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phong Hải

Xã Phong Hải, huyện Phong Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

50 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

38

Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng A Roàng

Xã A Roàng, huyện A Lưới

Khu du lịch nghĩ dưỡng suối khoáng nóng

10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

39

Khu du lịch giải trí, thể thao kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hói Cạn

Hói Cạn, thị trấn Lăng Cô

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

45 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

40

Dự án chuỗi khách sạn, khu chợ đêm ẩm thực, chợ đêm thương mại dọc đường Nguyễn Văn

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

3 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

41

Cụm dịch vụ Suối Mơ

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng các loại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch

30 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

42

Khu đô thị, du lịch Cảnh Dương

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Xây dựng khu đô thị kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

270 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

43

Khu du lịch Bãi Cả

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

70 - 100 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

44

Khu du lịch sinh thái - dịch vụ Cồn Tộc, Quảng Lợi

Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

Xây dựng khu du lịch sinh thái và các dịch vụ kèm theo gắn du lịch phá Tam Giang

100 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

45

Khu du lịch sinh thái Rú Chá

Xã Hương Phong, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

46

Khu dịch vụ du lịch Thọ Sơn

Khu vực hồ Thọ Sơn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

47

Khu du lịch tổng hợp hồ nước trung tâm Tứ Hạ

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

7 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

48

Khu du lịch tổng hợp ven sông Bồ

Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

49

Khách sạn nổi

Khu vực gần cầu Trường Hà, huyện Phú Vang (Vinh Thanh, Thuận An)

Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng

10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

50

Khu nghỉ dưỡng nước khoáng cao cấp Phú Dương (Mỹ An 2)

Xã Phú Dương, huyện Phú Vang

Xây dựng khu nghỉ dưỡng nước khoáng cao cấp

10 - 30 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

51

Khu nghỉ dưỡng biển Vinh Thanh - Vinh Xuân

Xã Vĩnh Thanh và xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang

Xây dựng khu nghỉ dưỡng biển

250 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

52

Khu nghỉ dưỡng biển Vinh Xuân - Phú Diên

Xã Vinh Xuân và xã Phú Diên, huyện Phú Vang

Xây dựng khu nghỉ dưỡng biển

20 - 30 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

53

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lộc Bình

Huyện Phú Lộc

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

200 ha

Đầu tư trong nước

54

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp đồi Bàu Hồ

Thành phố Huế

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

25 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

55

Quần thể sân Golf - Làng Du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam

Xã Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Xây dựng Quần thể sân Golf (18 lỗ) kết hợp với xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 220 ha
- Đầu tư xây dựng khu quần thể sân Golf và các dịch vụ đi kèm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

56

Tổ hợp dịch vụ du lịch bờ sông Hương, Phường Phú Cát, thành phố Huế

Phường Phú Cát, thành phố Huế

Tạo ra hệ thống các cơ sở lưu trú và các sản phẩm dịch vụ du lịch mới phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ngắm cảnh sông Hương, mua sắm hàng lưu niệm và tham quan phố cổ Chi Lăng, thành phố Huế

3 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

57

Xây dựng khu du lịch bên Sông Hương - Thủy Biều, thành phố Huế

Dọc đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế

Phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng, resort cao cấp bên bờ sông Hương

5-10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

58

Khu du lịch sinh thái cao cấp Trằm Thiềm

Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực Trằm Thiềm; từng bước phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Phong Điền

Hơn 100 ha mặt nước và khu vực đất ven bờ, có điều kiện thuận lợi để đầu tư du lịch sinh thái

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

59

Khu dịch vụ thương mại ngoài khu vực nước nóng Thanh Tân

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hình thành khu dịch vụ thương mại ngoài hàng rào nước nóng Thanh Tân nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm cho khách du lịch đến Thanh Tân

10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

60

Điểm du lịch dịch vụ tại Động Sầm

Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Đầu tư điểm du lịch dịch vụ thương mại phục vụ du lịch

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 3,4 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

61

Khu du lịch sinh thái tại A Nôr

Xã Hồng Kim, huyện A Lưới

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

57 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

62

Khu làng nghề truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch phường Thủy Xuân

Phường Thủy Xuân, TP Huế

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và kết hợp với dịch vụ làng nghề truyền thống

7 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

63

Du lịch tại thị trấn Thuận An

Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm

11 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

64

Công viên vườn Địa Đàng

Thôn Nguyệt Biều, xã Thủy Bằng và thôn Thượng Lâm, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Đáp ứng nhu cầu mai táng, cát táng và hỏa táng, lưu giữ tro cốt, dịch vụ phục vụ thăm viếng, tưởng niệm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài của người dân trên địa bàn tỉnh và các đối tượng khác có nhu cầu

26 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

IV

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

65

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu phi thuế quan Chân Mây

Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng quy mô, đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại

600 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

66

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 1 Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chân Mây

120 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

67

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 2 Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chân Mây

120 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

68

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 đợt 2

Khu công nghiệp Phú Bài
(giai đoạn IV, đợt 2)

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

427,8 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

69

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 2

Khu công nghiệp La Sơn

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

180 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

70

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Đa

Khu công nghiệp Phú Đa

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

250 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

71

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quảng Vinh

Khu công nghiệp Quảng Vinh

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

150 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

72

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ

Khu công nghiệp Tứ Hạ

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

175 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

73

Xây dựng Khu đô thị Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Xây dựng một đô thị mới, hiện đại, thành phố loại III trong cụm đô thị trọng điểm miền Trung

150 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

74

Đầu tư xây dựng khu hậu cảng thuộc cảng Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hình thành trung tâm tiếp nhận, bảo quản, phân phối hàng hóa, kết nối giữa các cơ sở kinh tế với hệ thống giao thông cảng biển

55 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

75

Dịch vụ vận tải Logistic

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Phục vụ hậu cần cảng Chân Mây và hoạt động vận tải theo Hành lang kinh tế Đông - Tây

20 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

76

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phong Điền giai đoạn 1

Khu công nghiệp Phong Điền

Đáp ứng nhu cầu xử lý môi trường tại các khu công nghiệp

9.000 m³/ngày đêm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

77

Xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

Tại các khu quy hoạch nhà ở công nhân

Xây dựng nhà ở cho thuê đối với công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Giải quyết nhu cầu nhà ở cho khoảng 700-800 công nhân/dự án

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

78

Khu chung cư thấp tầng (ký hiệu lô CHC2 & CT1, CHC3 & CT1)

Khu A, khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng chung cư, trung tâm thương mại

Gồm 2 khu vực: 3,6 ha và 4,26 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

79

Khu công nghệ cao

Khu B, E - Khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng khu công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển; đào tạo và ươm tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ sinh học…

70 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

80

Các dự án khác thuộc khu C, D, E đô thị mới An Vân Dương

Khu C, D, E - Khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng khu trung tâm thương mại, nhà ở xã hội, khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao

100 - 200 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

81

Trung tâm thiết kế thời trang

Thành phố Huế

Đào tạo và thiết kế thời trang

3 - 5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

82

Trung tâm hội nghị và nghệ thuật truyền thống Thiên An

Thành phố Huế

Xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch M.I.C.E

10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

83

Xây dựng khu trung tâm thương mại phía Bắc thành phố Huế

Khu đất nằm trên đường Lý Thái Tổ (dọc Quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Bắc thành phố) thuộc địa bàn phường An Hòa - thành phố Huế, có diện tích khoảng 5 ha, giáp với thị xã Hương Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km và cách phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà khoảng 10 km

Phát triển trung tâm thương mại tại cửa ngõ phía Bắc thành phố đủ năng lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm và các sinh hoạt của nhân dân khu đô thị mới

5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

84

Xây dựng khu đô thị Tây An Hòa

Khu đất nằm ở phía Tây Bắc phường An Hòa trên đường Lý Thái Tổ (dọc Quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế) có diện tích khoảng 50 ha, giáp với phường Hương Chữ - thị xã Hương Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km và cách phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà khoảng 10 km

Xây dựng khu đô thị mới tại khu vực phía Tây phường An Hòa theo hướng quy hoạch kiến trúc hiện đại nhằm giảm áp lực về mật độ dân số tập trung ở trung tâm thành phố và phục vụ công tác di dời giải toả dân ở các vùng quy hoạch của thành phố

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 50 ha
- Khoảng 3.000 căn hộ và các công trình dịch vụ giải trí, thương mại, văn phòng…

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

V

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

85

Nhà máy chế biến thủy sản

Các khu công nghiệp: Quảng Vinh, Phong Điền, Phú Đa

Chế biến thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

86

Nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm

Các khu công nghiệp: Quảng Vinh, Phong Điền, Phú Đa

Sản xuất, chế biến thức ăn nuôi trồng thủy hải sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm

Không hạn chế quy mô

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

87

Nuôi trồng thủy sản

Các huyện và thị xã ven biển

Nuôi trồng thủy sản

200 - 400 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

88

Trang trại chăn nuôi lợn thịt, bò thịt, bò sữa và gia cầm

Các huyện và thị xã

Chăn nuôi lợn, bò và gia cầm

1.000 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

89

Đầu tư lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Thủy Châu

Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

400 con lợn/ngày đêm; 200 con gia cầm/ngày đêm

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

90

Đầu tư sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô

Thị xã Hương Thủy

Sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô

5 - 10 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

91

Trang trại trồng hoa, rau củ quả cao cấp

Các huyện, thị xã và thành phố Huế

Trồng hoa và các loại rau, củ, quả cao cấp cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu

500 - 1.000 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

92

Trồng cây dược liệu

Các huyện, thị xã và thành phố Huế

Trồng cây dược liệu

200 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

93

Liên kết chuyển giao công nghệ trồng, chế biến tiêu thụ cây ăn quả

Các huyện: Phú Lộc, Nam Đông, Quảng Điền, Phong Điền, phường Thủy Biều (thành phố Huế)

Xây dựng mô hình mẫu về trồng cây ăn quả theo quy trình công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm

100 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

VI

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Y TẾ

94

Trường Cao đẳng nghề Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

3 - 5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

95

Trung tâm giải phẫu thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp

Thành phố Huế

Giải phẫu thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp

0,5 - 1 ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết

96

Trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe - Medicine Tourist Center

Khu đô thị mới An Vân Dương

Xây trung tâm như một khách sạn cao cấp, kết hợp giữa phục vụ du lịch và chăm sóc sức khỏe cho người già, người có thu nhập cao trong nước và quốc tế

5 - 10 ha

Đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh liên kết

97

Bệnh viện Quốc tế Huế

Khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 8ha
- Xây dựng Bệnh viện Quốc tế theo các tiêu chuẩn quy mô quốc tế theo quy định

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

VII

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

98

Khu ở và dịch vụ thương mại (ký hiệu lô OTM1, TM3, OTM5)

Khu A, khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng khu nhà ở, trung tâm thương mại

7,5 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

99

Khu ở và dịch vụ thương mại OTM3

Khu A, khu đô thị mới An Vân Dương

Xây dựng khu nhà ở, trung tâm thương mại

6,49 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

100

Chợ cửa khẩu biên giới A Đớt - Tà Vàng

Xã A Đớt, huyện A Lưới

Xây dựng chợ, trung tâm thương mại trong khu kinh tế của khẩu A Đớt (giáp Lào)

Quy mô chợ loại III trở lên

Đầu tư trong nước

101

Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang Chợ Đông Ba, bến Chương Dương

Chợ Đông Ba, thành phố Huế

Nâng cấp, cải tạo Chợ Đông Ba và các dịch vụ phụ trợ đi kèm đạt tiêu chuẩn vừa là chợ truyền thống, du lịch, chợ đầu mối …

- Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 4,6 ha
 - Nâng cấp cải tạo chợ đáp ứng như cầu phục vụ người dân trên địa bàn, và tái định cư tại chổ cho các tiểu thương hiện đang hoạt động

Đầu tư trong nước

102

Trung tâm thương mại huyện A Lưới

Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

Xây dựng trung tâm thương mại

1 ha

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

VIII

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

103

Đầu tư xây dựng các bến cảng số 4, 5, 6 Cảng Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu Cảng Chân Mây, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và hành khách qua Cảng

Chiều dài bến cảng 270m, đón tàu 50.000 DWT

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

104

Bến tàu du lịch Cảng Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu cảng, thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển

Phục vụ tàu du lịch 100.000 GRT

Đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu942/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực08/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 942/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu942/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
    Người kýNguyễn Văn Cao
    Ngày ban hành08/05/2017
    Ngày hiệu lực08/05/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcĐầu tư
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 942/QĐ-UBND 2017 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Thừa Thiên Huế 2017 2018 2020