Quyết định 2686/QĐ-UBND

Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2015 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản; Thể dục thể thao cho mọi người; Tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2686/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thể thao An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN; THỂ DỤC THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI; TỔ CHỨC HỘI THẢO, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH PHÂN BÓN VÔ CƠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 99/TTr-STP ngày 13 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản; Thể dục thể thao cho mọi người; Tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương, các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (Qua email)
- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; (Qua email)
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
(Qua email)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (Qua email)
- Lưu VT, PC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN; THỂ DỤC THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI; TỔ CHỨC HỘI THẢO, GIỚI THIỆU MÔ HÌNH PHÂN BÓN VÔ CƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Các thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản; Thủ tục gia hạn đăng ký thu hồi khoáng sản.

1.1. Nội dung đơn giản hóa: Bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Lý do: Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội quy định thủ tục hành chính nhưng chưa có văn bản hướng dẫn về mẫu đơn, mẫu, tờ khai.

1.2. Kiến nghị thực thi: UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ

2.1. Nội dung đơn giản hóa: Quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính.

Lý do: Khoản 3 Điều 29 Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định:

 “... Tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ để tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật.”

Tuy nhiên, văn bản này và các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể nội dung của thủ tục hành chính.

2.2. Kiến nghị thực thi: UBND tỉnh ban hành văn bản Quy định cụ thể đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính (trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện) trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công thương.

3. Thủ tục cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao

3.1. Nội dung đơn giản hóa: Quy định cụ thể số lượng hồ sơ.

Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.

3.2. Kiến nghị thực thi: UBND tỉnh ban hành văn bản Quy định cụ thể số lượng hồ sơ của thủ tục hành chính trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2686/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2686/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2015
Ngày hiệu lực01/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2686/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2686/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thể thao An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2686/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thể thao An Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2686/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành01/12/2015
        Ngày hiệu lực01/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2686/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thể thao An Giang 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2686/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thể thao An Giang 2015

         • 01/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực