Quyết định 2693/QĐ-UBND

Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tỉnh

Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1920/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2693/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản: số 1647/TNMT-KSTT ngày 30/6/2015 và số 1712/TNMT-KSTT ngày 07/7/2015 kèm Văn bản s 1053/STP-KSTT ngày 30/6/2015 của Sở Tư pháp và Văn bản số 738/SNV-CCHC ngày 30/6/2015 ca Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 72 (bảy mươi hai) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của S Tài nguyên và Môi trường

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực kể t ngày ban hành; thay thế các Quyết định: số 3174/QĐ-UBND ngày 17/10/2014, số 1092/QĐ-UBND ngày 23/4/2013, s 2964/QĐ-UBND ngày 09/10/2014, số 3121/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 và s3945/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tch UBND các huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC1, NL2.
Gửi
+ VB giấy (15b): TP TW, LĐ UBND tỉnh, Sở TNMT;
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Đất đai

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất (được thực hiện trong nội dung thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư)

2

Giao đất, cho thuê đất ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao

3

Chuyển mục đích sử dụng đất ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

4

Đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5

Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

6

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

7

Công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

8

Cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải thuê đất nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

9

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất

10

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

11

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

12

Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

13

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

15

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

16

Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

17

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

18

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

19

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

20

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

21

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty

22

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

23

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

24

Đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà không thay đổi mục đích sử dụng đất

25

Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

26

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

27

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

II

Lĩnh vực Khoáng sản

1

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

2

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

3

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

4

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

5

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

6

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

7

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

8

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

9

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

10

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

11

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

12

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

13

Đóng cửa mỏ khoáng sản

III

Lĩnh vực Môi trường

1

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2

Cấp Giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

3

Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

4

Cấp Giấy xác nhận cơ sở khai thác khoáng sản đã hoàn thành các nội dung của Đề án cải tạo phục hồi môi trường/Đề án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung

5

Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

6

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

7

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

IV

Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất

2

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất

3

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

4

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

5

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

6

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

7

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

8

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

9

Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

10

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

11

Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước

12

Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

13

Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

14

Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

V

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn

1

Cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

3

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

VI

Lĩnh vực Biển, hải đảo

1

Giao khu vực biển

2

Gia hạn Quyết định giao khu vực biển

3

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

4

Trả lại khu vực biển

5

Thu hồi khu vực biển

VII

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

1

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

2

Thẩm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2693/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2693/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh