Quyết định 1092/QĐ-UBND

Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2693/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1092/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 792/STNMT-VP ngày 17/4/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 (một) thủ tục hành chính được bổ sung và 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 28/8/2009, Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 và Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TĨNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, địa chất

1

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

5 - 13

2

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

14 - 16

3

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

17 - 19

4

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

20 - 22

5

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

23 - 25

6

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

26 - 29

7

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

30 - 33

8

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

34 - 37

9

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

38 - 40

10

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

41 - 43

11

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

44 - 46

12

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

47 - 49

13

Đóng cửa mỏ khoáng sản

50 - 52

II. Lĩnh vực đo đạc bản đồ

1

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

53 - 57

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1. Lĩnh vực Môi trường

1

Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

58 - 72

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

TT

Số Seri

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực đo đạc bản đồ

1

T-HTI-047105-TT

Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ.

2

T-HTI-047158-TT

Bổ sung xác nhận nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1092/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1092/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2013
Ngày hiệu lực23/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1092/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1092/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành23/04/2013
       Ngày hiệu lực23/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1092/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính sửa đổi bãi bỏ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh