Quyết định 27/2001/QĐ-UB

Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý theo Quyết định 2115/1998/QĐ-UB và Quyết định 48/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2001/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ MỤC III CỦA QUY ĐỊNH CỤ THỂ HOÁ VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ VÀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI, FAX TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2115/1998/QĐ-UB NGÀY 31/10/1998 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM) VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 48/2000/QĐ-UB NGÀY 15/9/2000 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM .

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật NSNN ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/02/1998;

Căn cứ Quyết định số: 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội;

Căn cứ Công văn số: 92/CV-TU ngày 01/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số: 543/TT-TCVG ngày 07/6/2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bãi bỏ mục III của Quy định cụ thể hoá về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số: 2115/1998/QĐ-UB ngày 31/10/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam), Quyết định số: 48/2000/QĐ-UB ngày 15/9/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam và các quy định trước đây trái với Quyết định số: 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ .

Điều 2. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội thuộc tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng Quyết định số: 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ .

Điều 3.

1/ Đối với Cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số: 2115/1998/QĐ-UB ngày 31/10/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam và các đối tượng khác đã được UBND tỉnh đồng ý trang bị, thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động thì chỉ được thanh toán cước phí đến hết tháng 5/2001.

2/ Kể từ ngày 01/6/2001 trở đi, các đối tượng không thuộc diện được trang bị, thanh toán điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động theo Quyết định số: 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ thì:

- Nếu có nhu cầu sử dụng thì cá nhân tự ký kết hợp đồng và thanh toán cước phí với cơ quan Bưu điện .

- Nếu không có nhu cầu sử dụng thì trả máy điện thoại lại cho cơ quan quản lý .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2001 .

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở , Ban, ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- TVTU,TTHĐND,UBND
- CPVP
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh .
- Toà án nhân dân tỉnh
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2001
Ngày hiệu lực01/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành09/06/2001
       Ngày hiệu lực01/06/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam