Quyết định 48/2000/QĐ-UB

Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi điểm 5.3 mục III của Quy định cụ thể hoá chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.(Ban hành kèm theo Quyết định 2115/1998/QĐ-UB tỉnh Quảng Nam)

Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị điện thoại Fax Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2000/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI ĐIỂM 5.3 MỤC III CỦA QUY ĐỊNH CỤ THỂ HOÁ VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ VÀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI, FAX TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ.(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2115/1998/QĐ-UB NGÀY 31/10/1998 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật NSNN ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho Cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước;

Căn cứ Thông tư số 93/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của BộTài chính quy định chế độ chi tiêu hội nghị;

Căn cứ Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan đơn vị nhà nước;

Xét tình hình thực tế của việc chỉ đạo điều hành công việc, theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh sau khi trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Tài chính Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi điểm 5.3 mục III của Quy định cụ thể hoá về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý như sau :

5.3. Cước phí cho các cuộc gọi đối với điện thoại di động được thanh toán cho mỗi tháng tối đa không quá các mức cụ thể sau :

+ Đối với các chức danh quy định tại điểm 3.1 và 3.2 mục III nêu trên, tối đa không quá: 800.000đ/tháng (tám trăm ngàn đồng).

Điều 2. Quyết định nầy được áp dụng kể từ ngày 01/01/2000.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TVTU,TTHĐND,UBND
- CPVP
- Lưu VT, KTTH QD13-9-20

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT NĂM 1999
Ban hành kèm theo Quyết định số :     /QĐ-UB ngày 18/11/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Danh mục

Tổng số tiền

TƯ hỗ trợ về CSHT

TƯ hỗ trợ về dân sinh

Tổng cộng

01

Giao thông

60

50

30

140

02

Huyện Điện Bàn

50

50

30

130

03

Thị xã Hội An

40

20

15

75

04

Huyện Quế Ssơn

50

45

30

125

05

Huyện Duy Xuyên

50

50

30

130

06

Huyện Thăng Bình

40

25

30

95

07

Huyện Hiệp Đức

30

20

25

75

08

Thị xã Tam Kỳ

30

20

30

80

09

Huyện Núi Thành

30

20

20

70

10

Huyện Hiên

20

20

10

50

11

Huyện Nam Giang

20

20

10

50

12

Huyện Phước Sơn

20

20

10

50

13

Huyện Trà My

30

20

10

60

14

Huyện Tiên Phước

30

20

20

70

15

Sở Giao thông-VT

500

-

-

500

16

Cty KTCT Thuỷ lợi

-

400

-

400

17

Ban Quản lý dự án NN &PTNT

-

200

-

200

 

Tổng cộng

1.000

1.000

300

2.300

Tổng cộng : Hai tỷ, ba trăm triệu đồng

 

Riêng Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi tạm ứng đợt 1 (qua Sở Nông nghiệp và PTNH) theo Quyết định số: 3315/QĐ-UB ngày 10/11/1999 của UBND tỉnh, số tiền : 600.000.000đ, đợt 2 theo Quyết định này, số tiền 400.000.000đ, tổng cộng 2 đợt: 1.000.000.000đ ( Một tỷ đồng y ).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2000
Ngày hiệu lực15/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2001
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/09/2000
        Ngày hiệu lực15/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2001
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi chế độ công tác phí chi tiêu hội nghị trang bị trong cơ quan Quảng Nam