Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN sửa đổi chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 01/2014/TT-NHNN giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt giấy tờ có giá và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt ;
Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 1, Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc tổ chức tín dụng được uỷ quyền bằng văn bản cho các Phó Giám đốc; Chi Cục Trưởng Chi Cục Phát hành và Kho quỹ được uỷ quyền bằng văn bản cho các Phó Chi Cục trưởng; Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (được phân công quản lý kho tiền) được uỷ quyền bằng văn bản cho Trưởng kho tiền I (trường hợp một trong hai người là Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được phân công quản lý kho tiền hoặc Trưởng kho tiền I vắng mặt thì Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ được phân công quản lý kho tiền được uỷ quyền từng lần bằng văn bản cho Phó trưởng kho tiền I) thực hiện nhiệm vụ quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và kho tiền trong một thời gian nhất định. Người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chi Cục trưởng và Phó Cục trưởng về việc quản lý tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, kho tiền theo Chế độ này và theo quy định của pháp luật có liên quan ”.

2. Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 47. Phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt

1. Vận chuyển hàng đặc biệt phải sử dụng xe chuyên dùng hoặc phương tiện vận chuyển chuyên dùng.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng phương tiện khác để vận chuyển hàng đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quyết định bằng văn bản và có quy định quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.

3. Trường hợp đột xuất hoặc khối lượng vận chuyển và giá trị tài sản lớn, vận chuyển đường dài, phải thuê phương tiện khác như: máy bay, tàu hoả, tàu biển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định (đối với tài sản của Ngân hàng Nhà nước) hoặc do Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng quyết định (đối với tài sản của tổ chức tín dụng).

4. Trong trường hợp đột xuất, khối lượng vận chuyển ít, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu giao, nhận trực tiếp hàng đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước tại kho tiền Trung ương và có khả năng tự bố trí phương tiện vận tải chở hàng đặc biệt (xe chuyên dùng), phải được sự chấp thuận của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3;                                                          
- Ban lãnh đạo NHNN;                              
-Văn phòng Chính phủ (2 bản);
-Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, PC, PHKQ.


KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2007/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo17/07/2007
Số công báoTừ số 472 đến số 473
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN
  Loại văn bảnQuyết định
  Số hiệu27/2007/QĐ-NHNN
  Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
  Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
  Ngày ban hành21/06/2007
  Ngày hiệu lực01/08/2007
  Ngày công báo17/07/2007
  Số công báoTừ số 472 đến số 473
  Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
  Cập nhật4 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2007/QĐ-NHNN chế độ giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt tài sản quý giấy tờ có giá sửa đổi 60/2006/QĐ-NHNN