Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định 232/2010/QĐ-UBND về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHÂN CẤP TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/02/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư 68/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại Tờ trình số 1930/STC-CSVG ngày 21 tháng 9 năm 2012) và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 788/BC-STP ngày 05 tháng 9 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản theo phân cấp tại Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

a) Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh và khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 232/2010/QĐ-UBND ngày 11/2/2010 của UBND tỉnh và khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, quyết định:

- Chỉ định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của mình theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình.

3. Các nội dung khác:

Các nội dung liên quan đến việc đấu thầu mua sắm tài sản, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 470/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2012
Ngày hiệu lực03/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2012/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành24/10/2012
       Ngày hiệu lực03/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

          • 24/10/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/11/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực