Quyết định 27/2013/QĐ-UBND

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND hướng dẫn xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 23/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở, GIÁ BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Liên ngành (Sở Tài chính, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội) tại Tờ trình số 3508/TTrLN: STC-BCĐ-STNMT-SXD-CT ngày 11/7/2013 và Báo cáo thẩm định số 1665/STP-VBPQ ngày 12/7/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi tiết về việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, htrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phHà Nội, như sau:

1. Xác định giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ:

Trường hợp giá đất ở do UBND Thành phố quy định tại thời điểm sau thông báo thu hồi đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện nơi thu hồi đất tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Sở Tài chính chủ trì cùng Liên ngành thm định theo quy định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Xác định giá đất ở làm căn cthu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư:

Giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư được xác định cùng thời điểm và thống nhất với nguyên tắc và phương pháp định giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất được UBND Thành phố phê duyệt cho từng dự án cụ thể (đối với trường hợp có điều chỉnh so với bảng giá đất hàng năm) cùng với việc phê duyệt giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

3. Xác định giá bán nhà tái định:

y ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Sở Tài chính quyết định phê duyệt giá bán căn hộ chung cư tái định cư cho từng tầng, loại nhà, theo vị trí của từng dự án cụ thể, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, htrợ đất ở tại nơi bị thu hồi đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế điểm 2, khoản 1 và tiết a, b điểm 2, khoản 11, Điều 1 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phvề bồi thường, htrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành ph; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thủ tướng Chính ph;
- Đ/c Bí thư Thành y;
- Đ/c Ch tịch UBND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch HĐND Thành phố;
- Thường trực Thành y;
- Thường trc HĐND TP;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Các Bộ; TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; (để báo cáo)
-
Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kim tra văn bn (Bộ Tư pháp);
- Website Chính ph;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- CPVP, TH, Phòng chuyên viên;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: TNMT(9b), VT (130b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2013
Ngày hiệu lực 28/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 18/07/2013
Ngày hiệu lực 28/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2013/QĐ-UBND xác định giá đất ở cư làm căn cứ bồi thường Hà Nội