Quyết định 419/QĐ-UBND

Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 419/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 202/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, gồm 95 văn bản, trong đó: 90 văn bản (05 Nghị quyết, 85 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 05 văn bản (03 Nghị quyết, 02 Quyết định) hết hiệu lực một phần. (Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP;
- Các phòng: CV;
- TTTH Công báo TP, Cổng giao TĐT TP;
- Lưu: VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn


 

Mẫu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1.

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND
ngày 11/12/2009

Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

2.

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND
ngày 10/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

3.

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND
ngày 04/07/2013

Về việc ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

4.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND
ngày 04/12/2013

Về việc ban hành sửa đổi một số loại phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

5.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND
ngày 04/12/2013

Về giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Hết hiệu lực do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2015

6.

Quyết định

70/1998/QĐ-UB
ngày 04/12/1998

Quy định về bán nhà biệt thự

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

7.

Quyết định

63/1999/QĐ-UB
ngày 31/7/1999

Quy định điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

8.

Quyết định

22/2004/QĐ-UB
ngày 19/02/2004

Về quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hà Nội

12/12/2014

9.

Quyết định

182/2004/QĐ-UB ngày 10/12/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/1999/QĐ-UB ngày 31/7/1999 Quy định điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TTBXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

10.

Quyết định

38/2005/QĐ-UBND
ngày 29/3/2005

Ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

11.

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND
ngày 11/4/2006

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/9/2014

12.

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND
ngày 16/01/2007

Về bổ sung sửa đổi một số Điều, khoản của Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005 Ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

13.

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND
ngày 06/12/2007

Về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/5/2014

14.

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND
ngày 02/5/2008

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định về chính sách phát triển làng nghề thành phố Hà Nội.

14/8/2014

15.

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND
ngày 13/10/2008

Ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND thành phố Ban hành quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

18/10/2014

16.

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND
ngày 24/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội

27/7/2014

17.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30/8/2014

18.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

19.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30/8/2014

20.

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

21.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

22.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

23.

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

24.

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

25.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

26.

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

27.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

28.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

29.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015

30.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015

31.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

32.

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

33.

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

34.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

35.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

36.

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015

37.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

38.

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

39.

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

40.

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30/8/2014

41.

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/9/2014

42.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND
ngày 09/01/2009

Về việc thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

43.

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND
ngày 16/02/2009

Về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

44.

Quyết định

98/2009/QĐ-UBND
ngày 01/9/2009

Về tiếp nhận, bàn giao nhà ở tự quản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/8/2014

45.

Quyết định

108/2009/QĐ-UBND
ngày 29/9/2009

Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội do luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/6/2014

46.

Quyết định

110/2009/QĐ-UBND
ngày 13/10/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

47.

Quyết định

112/2009/QĐ-UBND
ngày 20/10/2009

Về Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 16/11/2014 về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an Thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/12/2014

48.

Quyết định

113/2009/QĐ-UBND
ngày 21/10/2009

Về việc Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 về việc Ban hanh Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/10/2014

49.

Quyết định

1980/QĐ-UBND
ngày 28/4/2009

Về việc quy định mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ, viên chức đang làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

28/02/2014

50.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND
ngày 18/01/2010

Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

51.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND
ngày 19/01/2010

Về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho: UBND các phường, xã, thị trấn và tổ chức, ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội

01/12/2014

52.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND
ngày 25/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

53.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND
ngày 25/01/2010

Về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

54.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND
ngày 16/4/2010

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/8/2014

55.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND
ngày 26/4/2010

Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

05/10/2014

56.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND
ngày 10/05/2010

Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

57.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND
ngày 26/01/2011

Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

58.

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND
ngày 26/01/2011

Về việc bãi bỏ một số nội dung thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/9/2014

59.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND
ngày 07/7/2011

Sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

02/7/2014

60.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND
ngày 14/9/2011

Về việc Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

25/9/2014

61.

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND
ngày 16/11/2011

Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

10/11/2014

62.

Quyết định.

40/2011/QĐ-UBND
ngày 20/12/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/7/2014

63.

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

64.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015

65.

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn Thành phố.

01/01/2015

66.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

67.

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND
ngày 22/12/2011

Về việc thu lệ phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

68.

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND
ngày 26/12/2011

Sửa đổi Quyết định 02/2010/QĐ-UBND về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/7/2014

69.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND
ngày 21/5/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/10/2014

70.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND
ngày 04/7/2012

Về việc Ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/10/2014

71.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND
ngày 08/8/2012

Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/6/2014

72.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND
ngày 02/10/2012

Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

01/01/2015

73.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012

Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

74.

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND
ngày 22/12/2012

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

75.

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND
ngày 22/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn Thành phố.

01/01/2015

76.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND
ngày 22/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009, Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

77.

Quyết định

3716/QĐ-UBND ngày 22/7/2012

Về việc Quy định mức phụ cấp đặc thù cho cán bộ, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Phòng chống lao và bệnh phổi Hà Đông

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức m việc tại một số đơn vị thuộc sở y tế thành phố Hà Nội

28/02/2014

78.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội do luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/6/2014

79.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND
ngày 05/2/2013

Về việc sửa đổi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBNDQuyết định số 48/2011/QĐ-UBND về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/7/2014

80.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND
ngày 24/4/2013

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/7/2014

81.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND
ngày 11/7/2013

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

82.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND
ngày 11/7/2013

Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

83.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND
ngày 18/7/2013

Về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất, giá bán nhà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội do luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/6/2014

84.

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND
ngày 22/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

85.

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND
ngày 22/12/2013

Về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

86.

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND
ngày 22/12/2013

Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/8/2014

87.

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND
ngày 25/12/2013

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

01/01/2015

88.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND
ngày 31/03/2014

Về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

01/01/2015

89.

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND
ngày 20/08/2014

Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2015

II. VĂN BẢN CỦA TỈNH HÀ TÂY

90.

Quyết định

866/2005/QĐ-UB
ngày 12/7/2005

Ban hành quy định về phân công, phân cấp lập, thẩm định, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy hoạch, thuộc thẩm quyền của tỉnh

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu Iực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

91.

Nghị quyết

Số 23/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 về việc ban hành thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

- Từ Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tại Mục I; các khoản từ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tại mục II và mục III.

- Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

01/8/2014

- Khoản 11, 12, 20 Mục I Danh mục các khoản phí, lệ phí

- Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 03/12/2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

13/12/2014

92.

Nghị quyết

Số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Mục III Phần A; phần B danh mục các khoản phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

93.

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Phần B; Mục. II Phần C danh mục các khoản phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

01/8/2014

94.

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.

- Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo.

- Hết hiệu lực bởi Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 ban hành quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.

14/11/2014

- Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Hết hiệu lực bởi Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 ban hành quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội.

24/11/2014

95.

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 2/12/2013 Ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3, 4, 5, 6, 7 Chương II tại quy định kèm theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 2/12/2013

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/10/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2015
Ngày hiệu lực 27/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 419/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 419/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 419/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 419/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành 27/01/2015
Ngày hiệu lực 27/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 419/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 419/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Nội

  • 27/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực