Quyết định 38/2005/QĐ-UB

Quyết định 38/2005/QĐ-UB về Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 38/2005/QĐ-UB Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP đã được thay thế bởi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND thẩm quyền Ủy ban nhân dân bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 25/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2005/QĐ-UB Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG Ở THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của  Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;
- Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ và Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 3/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 648/TTr- STNMT&NĐ ngày 9 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/1999/QĐ-UB ngày 14/7/1999 và Khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Quyết định số 192/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND Thành phố về quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và phân cấp cho UBND các quận, huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân, hộ gia đình theo thẩm quyền.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc: Công ty kinh doanh nhà số 1, 2, 3, Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) Công ty Đầu tư và xây dựng nhà ở (Bộ Giao thông vận tải) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

QUY TRÌNH

BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG Ở THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP NGÀY 05/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38 /2005/QĐ-UB, ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê (bao gồm cả nhà do các cơ quan tự quản bàn giao theo quy định của Nhà nước) đều được bán cho đối tượng đang thuê, trừ các trường hợp sau thì chưa bán:

- Nhà đang có tranh chấp khiếu kiện, nhà diện chính sách (chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật).

- Nhà nằm trong khu vực quy hoạch đã có Quyết định thu hồi đất.

- Nhà phố cổ, biệt thự nằm trong danh sách không được bán.

- Nhà nguy hiểm (trừ trường hợp người đang thuê cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn về tính mạng, tài sản và đề nghị được mua nhà thì vẫn cho phép bán).

Điều 2:

1 – Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà nội  có trách nhiệm chỉ đạo các Công ty Kinh doanh nhà tổ chức rà soát quỹ nhà ở đang quản lý cho thuê, xác định các ngôi nhà được bán theo quy định tại Điều 1 bản quy định này và phối hợp với UBND các phường để thông báo công khai cho chủ Hợp đồng đang thuê nhà (bao gồm cả các trường hợp có đơn và các trường hợp chưa có đơn mua nhà), xong trước ngày 30/6/2005 để các đối tượng đang thuê nhà biết có kế hoạch mua nhà và tổ chức bán nhà cho người đang thuê; xây dựng phương án giải quyết các trường hợp không mua nhà theo Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 3/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2 - Đối với các trường hợp nhà không được bán theo quy định tại Điều 1 bản quy định này, giao các Công ty Kinh doanh nhà công khai tại UBND phường, xã, thị trấn và Bên bán nhà (Công ty và Xí nghiệp) và thông báo cho người đang thuê nhà biết lý do.

Điều 3: Các Công ty Kinh doanh nhà thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường & Nhà đất, Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị – Bộ Quốc phòng, Công ty Đầu tư và xây dựng nhà ở – Giao thông vận tải là bên được Nhà nước giao bán nhà ở (gọi tắt là Bên bán nhà) thực hiện Quy trình bán nhà, lập hồ sơ bán nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ và các chính sách, quy định hiện hành. Các Công ty Kinh doanh nhà có trách nhiệm:

- Công khai tại UBND phường, xã, thị trấn và Bên bán nhà (tại trụ sở Công ty và Xí nghiệp trực thuộc tại các quận, huyện); Các điều kiện mua nhà; Thủ tục, quy trình mua bán nhà; Giá chuẩn 1m2 nhà, đất tại khu vực có nhà bán; Các biểu mẫu mua nhà theo quy định để người sử dụng nhà chủ động mua. Bên bán nhà phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tiếp thị, vận động và hướng dẫn người sử dụng mua nhà.

- Bên bán nhà phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý và tính chính xác hồ sơ bán nhà.

Điều 4: Bên mua nhà là người đang Hợp đồng thuê nhà ở (kể cả các trường hợp chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà, cho, tặng Hợp đồng thuê nhà, nhà các cơ quan tự quản chuyển giao hiện không có tranh chấp).

1 - Hồ sơ của người mua nhà gồm có:

+ 02 Đơn mua nhà (theo mẫu)

+ 02 bản sao hộ khẩu (có chữ ký và tên người đối chiếu bản chính khi tiếp nhận hồ sơ); Giấy xác nhận hộ khẩu tập thể đối với sĩ quan, công nhân viên quốc phòng tại ngũ được phân phối nhà.

+ 02 bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ và chồng chủ Hợp đồng thuê nhà.

+ Hợp đồng thuê nhà (bản chính + 02 bản photo); Quyết định phân nhà hoặc xác nhận phân phối nhà của cơ quan.

+ Giấy xác nhận năm công tác theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ của các thành viên trong Hợp đồng thuê nhà (hoặc trong cùng hộ khẩu tại nơi có nhà bán) (bản chính).

+ Giấy xác nhận chính sách người có công được hỗ trợ tiền sử dụng đất (nếu có) khi mua nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ (bản chính).

+ Các giấy tờ khác (nếu có) liên quan tới việc mua nhà của từng trường hợp cụ thể.

2 – Các trường hợp sử dụng nhà thông qua việc chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà, cho, tặng Hợp đồng thuê nhà, chưa có Hợp đồng thuê nhà trực tiếp với các Công ty Kinh doanh nhà nhưng hiện không có tranh chấp được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận thì Bên bán làm thủ tục hợp thức hoá, đồng thời với việc bán nhà, không phải ký lại Hợp đồng thuê nhà; thực hiện thu các khoản phí theo quy định.

Điều 5: Hội đồng bán nhà Thành phố (do Sở Tài nguyên, Môi trường & Nhà đất là cơ quan thường trực) chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, huyện, các Công ty Kinh doanh nhà trong việc tổ chức thực hiện; Là đầu mối phối hợp các Sở, Ban, Ngành tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà nội, các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy trình bán nhà này.

Điều 6: Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng bán nhà Thành phố và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

1 - Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất chịu trách nhiệm xác định hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng nhà ở chung theo Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ; Thẩm định các điều kiện, hồ sơ bán nhà, hình thể, kích thước, diện tích nhà và đất của nhà bán; Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công theo chính sách do Sở Lao động Thương binh và xã hội xác nhận; Ký thẩm định hồ sơ mua nhà và phiếu tính giá do các Công ty Kinh doanh nhà lập; Chịu trách nhiệm về nhà thuộc diện được bán, không được bán.

2 - Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm xác định về các điều kiện kiến trúc quy hoạch đối với nhà bán.

3 - Sở Xây dựng Hà nội chịu trách nhiệm xác định về loại nhà, cấp hạng nhà và đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà bán.

4 - Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế Hà nội và Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất chịu trách nhiệm xác định đơn giá đất khi chuyển quyền sử dụng đất; chủ trì cùng  Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất rà soát, xây dựng định mức kinh phí bán nhà, bảo đảm kinh phí hoạt động của Hội đồng bán nhà Thành phố, các Công ty Kinh doanh nhà, UBND các quận, huyện trong công tác bán nhà.

5 - Sở Lao động Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng là những người có công với cách mạng theo Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

6 - UBND các quận, huyện căn cứ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các Công ty Kinh doanh nhà lập, Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình mua nhà.

7 – Chi cục Thuế và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thu nộp tiền mua nhà và các khoản thu khác vào Ngân sách Nhà nước.

8 – Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn nơi có nhà bán, trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn có trách nhiệm xác nhận về tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong quản lý sử dụng nhà, đất tại thời điểm mua nhà (trừ trường hợp mua diện tích trong Hợp đồng thuê nhà và nhà chung cư có cấu trúc kiểu căn hộ do Xí nghiệp Kinh doanh nhà chịu trách nhiệm).

 9 - Tất cả các cơ quan đang quản lý hồ sơ cán bộ được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm xác nhận đúng đối tượng, đúng chế độ quy định tại Quyết định 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ

Điều 7: Phê duyệt 4 thông số bán nhà:

1 – Ủy ban nhân dân Thành phố uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Quyết định duyệt 4 thông số bán nhà.

2 – Các Công ty Kinh doanh nhà có trách nhiệm xác định 4 thông số bán nhà của toàn bộ nhà, căn hộ ở thuộc sở hữu Nhà nước trong diện được bán trên địa bàn Công ty đang quản lý, chuyển Tổ chuyên viên Hội đồng bán nhà Thành phố thẩm định (thời gian giải quyết là 7 ngày) theo nội dung: Về kiến trúc quy hoạch; Cấp hạng nhà; Tỷ lệ chất lượng còn lại; Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở chung; Đơn giá thu tiền sử dụng đất; Báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất phê duyệt. Việc xác định 4 thông số thực hiện theo nguyên tắc duyệt cho toàn biển số nhà hoặc toàn khu tập thể một lần, không theo từng hồ sơ mua nhà. Thời gian thẩm định của Tổ chuyên viên Hội đồng bán nhà Thành phố là 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Thời gian trình Hội đồng bán nhà Thành phố và ký Quyết định 4 thông số là 4 ngày.

Điều 8: Bên bán nhà có trách nhiệm tổ chức bộ phận “một cửa” hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ mua nhà của các hộ gia đình theo quy định tại Điều 4 bản quy định này. Trường hợp nhà chưa phê duyệt 4 thông số thì thực hiện theo quy định tại Điều 7 bản quy định này; Trường hợp đã phê duyệt 4 thông số thì thực hiện bán nhà theo quy trình sau:

1 - Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Bên bán nhà đo vẽ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, kiểm tra bản vẽ diện tích nhà; Căn cứ Quyết định duyệt 4 thông số để tính giá bán nhà và thu tiền sử dụng đất.

2 – Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất thẩm định phiếu tính giá bán và tính pháp lý hồ sơ mua nhà, ra văn bản để các Công ty Kinh doanh nhà ký Hợp đồng bán nhà.

3 – Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ khi được duyệt phiếu tính giá bán, Công ty tổ chức để các hộ gia đình ký Hợp đồng mua nhà; Nộp tiền mua nhà, lệ phí trước bạ nhà, đất và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Kho bạc Nhà nước; Thông báo huỷ Hợp đồng thuê nhà sau khi đã thu hết tiền thuê nhà còn nợ (thời gian thực hiện không tính thời gian do người mua nhà nộp tiền mua nhà chậm); Đồng thời dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để hộ mua nhà kiểm tra khi ký Hợp đồng mua nhà.

Điều 9: Đối với các trường hợp đang làm thủ tục mua nhà ở theo quy trình tại Quyết định số 57/1999/QĐ-UB ngày 14/7/1999 mà Bên mua nhà đã nộp tiền theo Hợp đồng đã ký với Bên bán nhà (các Công ty Kinh doanh nhà thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất) thì Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất chỉ đạo các Công ty Kinh doanh nhà hoàn thiện hồ sơ, chuyển UBND các quận, huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định tại Điều 10 bản Quy định này.

Chương 3:

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: Trong 5 ngày làm việc kể từ khi các hộ mua nhà hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Bên bán nhà dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo gửi hồ sơ bán nhà (1 bộ sao), lập Tờ trình gửi UBND các quận, huyện (nơi có nhà) ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình. Hồ sơ gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà                      – Bản vẽ diện tích sử dụng nhà

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất                      – Hộ khẩu thường trú của Bên mua

- Chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng chủ Hợp đồng thuê nhà

Điều 11: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các Công ty Kinh doanh nhà, Phòng Địa chính Nhà đất và Đô thị (hoặc Văn phòng Đăng ký đất nhà) quận, huyện thẩm định trình UBND quận, huyện ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền. Sau khi cấp, chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản cấp cho chủ sử dụng) cho Công ty Kinh doanh nhà để trả các hộ gia đình; Chuyển Quyết định và bản sao Giấy chứng nhận cho Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất để báo cáo và UBND các phường, xã, thị trấn để theo dõi.

Điều 12: Trong 3 ngày, khi nhận Giấy chứng nhận do UBND quận, huyện cấp, các Công ty Kinh doanh nhà thông báo và giao cho người mua nhà tại trụ sở Công ty (hoặc Xí nghiệp trực thuộc).

Điều 13: Các trường hợp nhà ở thuộc diện không được bán hoặc nhà ở mà người mua không mua, giao Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất chủ trì cùng các Sở, Ngành có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch trình UBND Thành phố phê duyệt trong năm 2006 để tiến hành di chuyển các hộ dân, nhằm xây dựng hoặc cải tạo lại, bảo đảm duy trì chất lượng và khai thác có hiệu quả quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Chỉ thị 43/2004/CT-TTg ngày 3/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 14: Xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện:

1 - Sau 10 ngày nhận đơn, nếu Bên bán nhà chưa triển khai các thủ tục theo quy định tại bản quy định này thì người mua có quyền yêu cầu Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất giải quyết.

2 - Các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quy trình bán nhà này, nếu vi phạm hoặc gây cản trở, làm chậm công tác bán nhà đều phải xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3 – Khiếu nại, tranh chấp có liên quan phát sinh trong quá trình mua, bán nhà, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định của pháp luật và bản quy định này.

Điều 15: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND Thành phố bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình thực thực tế./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2005
Ngày hiệu lực29/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 38/2005/QĐ-UB Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 38/2005/QĐ-UB Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu38/2005/QĐ-UB
    Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
    Người kýLê Quý Đôn
    Ngày ban hành29/03/2005
    Ngày hiệu lực29/03/2005
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBất động sản
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/08/2014
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản gốc Quyết định 38/2005/QĐ-UB Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP