Quyết định 45/2012/QĐ-UBND

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đã được thay thế bởi Quyết định 88/2014/QĐ-UBND thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử công trình văn hóa thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính quy định về phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh đi với người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XIV- Kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Cục thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số: 33505/CT-THNVDT ngày 20/12/2012 và báo cáo thẩm định số: 2829/STP-VBPQ ngày 19/12/2012 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Bổ sung đối tượng không phải nộp phí quy định tại Điều 1, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

- Đối tượng không phải nộp phí đối với Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

+ Trẻ em dưới 15 tuổi;

+ Người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 - Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bổ sung mức thu phí quy định tại Điều 2, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

Mức thu phí tham quan khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

a. Người lớn: 30.000 đồng/lượt.

b. Riêng học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (nếu có thẻ học sinh, sinh viên); Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên (xuất trình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi): 15.000 đồng/lượt.

3. Bổ sung cơ quan thu phí quy định tại Điều 3, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 ca UBND thành phHà Nội:

Cơ quan thu phí tham quan Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

4. Bổ sung nội dung quản lý sử dụng tiền phí thu được quy định tại Điều 4 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

Quản lý, sử dụng tiền phí thu được của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

- Đơn vị thu phí nộp vào ngân sách Nhà nước 10% trên số tiền phí thu được.

- Đơn vị thu phí được trích 90% trên tổng số phí thu được để chi phục vụ công tác thu phí tham quan di tích.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác quy định tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có hiệu
lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các: quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành y;
- Đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát văn bản- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban ngành Thành phố;
- Trung tâm công báo;
- Cổng giao tiếp điện t TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 45/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 22/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh