Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chính sách đào tạo sau đại học thu hút nhân tài Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 145/TTr-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015 /QĐ-UBND, ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được áp dụng trong phạm vi tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong biên chế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Điều kiện và tiêu chuẩn

1. Các đối tượng đi học phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định, hoặc do các cơ quan, đơn vị quyết định theo phân cấp quản lý.

2. Các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh theo chính sách này, phải có cam kết hoàn thành khóa đào tạo và thực hiện đủ thời gian phục vụ theo quy định, cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức: Gấp 03 (ba) lần thời gian đào tạo;

b) Đối với viên chức: Gấp 2 (hai) lần thời gian đào tạo.

3. Các đối tượng đi học phải được cơ quan xác nhận có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Các đối tượng đi học phải được đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo từ cuối năm trước và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch trong năm.

5. Về độ tuổi cử đi đào tạo

a) Đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học thì không quá 40 tuổi;

b) Đối với viên chức được cử đi đào tạo sau đại học phải bảo đảm thời gian công tác của viên chức sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ít nhất gấp 2 (hai) lần thời gian đào tạo.

6. Về thâm niên công tác

a) Các đối tượng tham gia đào tạo sau đại học phải có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên kể từ ngày được tuyển dụng vào công chức, viên chức. Trường hợp có thời gian công tác từ sau 03 năm thì thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 24 Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức (viết tắt là Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV).

b) Đối với viên chức ngành Y: Có thâm niên công tác là 02 năm.

7. Đối tượng cử đi đào tạo

a) Phải đang giữ chức vụ, chức danh hoặc quy hoạch giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phó, trưởng phòng và tương đương trở lên ở các cơ quan đảng, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể; trường hợp công chức ở xã, phường, thị trấn thì thuộc diện quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý;

b) Đối tượng là viên chức ngành giáo dục và y tế không quy định phải đang giữ chức vụ, chức danh hoặc quy hoạch giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo.

Chương II

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Điều 4. Mức hỗ trợ đào tạo

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đúng quy định theo quy chế đào tạo (kể cả các trường hợp trúng tuyển hệ đào tạo sau đại học theo chương trình hợp tác nước ngoài nhưng được đào tạo trong nước hoặc theo học chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo Chương trình học bổng Quốc tế):

a) Hỗ trợ khoán kinh phí ôn thi đầu vào:

- Học ôn thi tại các tỉnh phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra): Nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp II ngành y, chuyên khoa cấp II ngành y học lên tiến sĩ được hỗ trợ 3.500.000 đồng/người; cao học, chuyên khoa cấp I ngành y, chuyên khoa cấp I ngành y học lên thạc sĩ được hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.

- Học ôn thi tại các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): Nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp II ngành y, chuyên khoa cấp II ngành y học lên tiến sĩ được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người; cao học, chuyên khoa cấp I ngành y, chuyên khoa cấp I ngành y học lên thạc sĩ được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

b) Hỗ trợ kinh phí đào tạo (sau khi có giấy báo trúng tuyển, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cử đi học), được hưởng theo định mức khoán:

- Nghiên cứu sinh: 100.000.000 đồng/người/khóa.

- Cao học: 60.000.000 đồng/người/khóa.

- Chuyên khoa cấp II học lên tiến sĩ: 60.000.000 đồng/người/khóa.

- Chuyên khoa cấp I học lên thạc sĩ: 40.000.000 đồng/người/khóa.

- Chuyên khoa cấp II ngành y: 80.000.000 đồng/người/khóa.

- Chuyên khoa cấp I ngành y: 60.000.000 đồng/người/khóa.

Điều 5. Đền bù chi phí đào tạo

Các đối tượng được hưởng chính sách đào tạo của tỉnh, nếu nghỉ học, không hoàn thành khóa học, nghỉ việc, chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc chuyển công tác đến các cơ quan, tổ chức khác ngoài khu vực nhà nước khi chưa thực hiện đủ thời gian cam kết thì phải bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định tại Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV và Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Chương III

CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI

Điều 6. Thu hút đối với ngành Y tế

1. Bác sĩ có bằng tốt nghiệp chính quy, bác sĩ có trình độ sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y) có nguyện vọng về Tây Ninh công tác lâu dài (ít nhất 8 năm). Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Y tế thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định, ngoài tiền lương hàng tháng theo hệ thống thang bảng lương của cơ quan nhà nước, còn được hỗ trợ một lần chi phí tự đào tạo với mức cụ thể như sau:

a) Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 300.000.000 đồng/người;

b) Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 240.000.000 đồng/người;

c) Bác sĩ đa khoa chính quy: 180.000.000 đồng.

2. Mức hỗ trợ được quy định tại khoản 1, Điều này không áp dụng đối với:

a) Bác sĩ trước đây đã làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Tây Ninh, sau đó chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc các bệnh viện tư nhân, nay có nguyện vọng trở về;

b) Bác sĩ trước đây đã công tác các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Tây Ninh, sau đó nghỉ hoặc bỏ việc, nay có nguyện vọng xin làm việc trở lại;

c) Bác sĩ được hỗ trợ đào tạo theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh;

d) Bác sĩ được đào tạo hệ chuyên tu (liên thông), cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

3. Các đối tượng được hỗ trợ chính sách thu hút đối với ngành y tế quy định tại khoản 1, Điều này phải thực hiện các quy định sau:

a) Sau khi thử việc 03 tháng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận. Nếu chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra làm việc ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh trước thời gian thỏa thuận thì phải đền bù chi phí thu hút, việc đền bù chi phí thu hút được thực hiện như đền bù chi phí đào tạo theo nguyên tắc tại điểm c, khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (viết tắt là Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

b) Trong thời gian cam kết phục vụ mà đối tượng được thu hút tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thời gian 02 năm liên tiếp thì phải bồi hoàn số tiền được tỉnh thu hút theo tỷ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác (cách tính được thực hiện theo nguyên tắc tại điểm c, khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

c) Thời hạn hoàn trả kinh phí được tỉnh thu hút là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trong thời hạn quy định, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thu hút đối với các ngành, nghề khác

1. Đối với người có trình độ tiến sĩ (kể cả tiến sĩ Y khoa), có văn bằng chuyên môn được đào tạo ở ngoài nước, có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh, đồng ý về Tây Ninh công tác ít nhất 7 năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ hoàn lại phần chi phí tự đào tạo với mức cụ thể như sau:

a) Tiền lương quy định theo hệ thống thang bảng lương của cơ quan nhà nước; nếu chưa được tuyển dụng được hưởng mức lương bậc 3 ngạch chuyên viên và được chi trả hàng tháng;

b) Hỗ trợ hoàn lại phần chi phí theo văn bằng đã đào tạo: Hỗ trợ hoàn lại trong 7 năm (84 tháng), với mức hỗ trợ mỗi tháng là: 12 lần mức lương cơ sở/tháng; được chi trả theo lương hàng tháng;

c) Được bố trí chỗ ở tại tỉnh (nhà công vụ) hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà ở hàng tháng với mức bằng 0,5 lần mức lương cơ sở trong thời gian công tác.

2. Đối với người có trình độ tiến sĩ, có văn bằng chuyên môn được đào tạo ở trong nước, có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh, đồng ý về Tây Ninh công tác ít nhất 5 năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ hoàn lại phần chi phí tự đào tạo với mức cụ thể như sau:

a) Tiền lương quy định theo hệ thống thang bảng lương của cơ quan nhà nước; nếu chưa được tuyển dụng được hưởng mức lương bậc 3 ngạch chuyên viên và được chi trả hàng tháng;

b) Hỗ trợ hoàn lại phần chi phí theo văn bằng đã đào tạo: Hỗ trợ 5 năm (60 tháng), với mức hỗ trợ mỗi tháng là: 03 lần mức lương cơ sở/tháng; được chi trả theo lương hàng tháng;

c) Được hỗ trợ tiền thuê nhà ở hàng tháng với mức bằng 0,5 lần mức lương cơ sở trong thời gian công tác.

Các đối tượng được hỗ trợ chính sách thu hút có trình độ tiến sĩ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, sau khi thử việc 03 tháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận. Nếu chuyển công tác ra ngoài tỉnh trước thời gian thỏa thuận thì không được nhận các khoản hỗ trợ của tỉnh trong thời gian còn lại.

3. Đối với người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi (được đào tạo trong và ngoài nước)

Người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh, đồng ý về Tây Ninh công tác ít nhất 5 năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí công việc tại các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn và tại các Trường Cao đẳng, Trường Chính trị tỉnh, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh, cụ thể:

a) Đối với người có trình độ thạc sĩ: Được hưởng lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và hỗ trợ thêm 5 năm (60 tháng) với mức hỗ trợ mỗi tháng: 01 lần lương cơ sở/tháng, được chi trả theo lương hàng tháng;

b) Đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi: Được hưởng lương bậc 1 của ngạch chuyên viên và hỗ trợ thêm 5 năm (60 tháng) với mức hỗ trợ mỗi tháng: 01 lần lương cơ sở/tháng, được chi trả theo lương hàng tháng.

Các đối tượng được hỗ trợ chính sách thu hút có trình độ thạc sĩ, đại học loại giỏi được quy định tại khoản 3, Điều này, sau khi thử việc 03 tháng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận. Nếu chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra làm việc ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh trước thời gian thỏa thuận thì không được nhận các khoản hỗ trợ của tỉnh trong thời gian còn lại.

Các trường hợp được thực hiện chính sách thu hút theo quy định tại Điều này, phải còn tuổi lao động để thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận (5 năm hoặc 7 năm) so với độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 8. Tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt

1. Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV) và được hưởng chế độ như các đối tượng quy định tại Điều 6, Điều 7 của Quy định này.

2. Các trường hợp được thu hút theo Quy định này, nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên, có nguyện vọng tiếp tục công tác tại tỉnh Tây Ninh, sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thực hiện chuyển tiếp

1. Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động với thời gian hợp đồng là 01 năm và thực hiện ký kết không quá 03 lần, được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định. Sau 03 lần ký hợp đồng, nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV đồng thời đơn vị còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng theo đúng vị trí việc làm thì được xem xét thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định.

2. Các đối tượng đang hưởng các chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thì tiếp tục thực hiện các mức hỗ trợ còn lại theo quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Riêng việc đền bù chi phí đào tạo thực hiện theo quy định của Quyết định này.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định này.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục nhu cầu ngành nghề tỉnh cần thu hút và danh mục nhu cầu ngành nghề tỉnh cần đào tạo hàng năm.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố

Định kỳ tháng 7 hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo cho năm sau gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo chung của tỉnh.

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Giao Sở Tài chính cân đối ngân sách tỉnh để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách này. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thay đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ điều, khoản nào của Quy định này, Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 05/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chính sách đào tạo sau đại học thu hút nhân tài Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chính sách đào tạo sau đại học thu hút nhân tài Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành 26/05/2015
Ngày hiệu lực 05/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chính sách đào tạo sau đại học thu hút nhân tài Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2015/QĐ-UBND chính sách đào tạo sau đại học thu hút nhân tài Tây Ninh