Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC VÀ THU HÚT NHÂN TÀI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2015/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính ph quy định về tuyển dụng, s dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Căn c Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1817/TTr-SNV ny 28 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết đnh s 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Điều kiện và tiêu chuẩn

1. Có chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm và phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chc, viên chức của cơ quan, đơn vị và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;

2. Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công tác tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

3. Về độ tuổi và thâm niên công tác:

a) Đối với cán bộ, công chức: không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có thời gian công tác từ đủ 03 năm tr lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Đối với viên chức: đã kết thúc thời gian tập sự và tuổi được tính để cử đi đào tạo đảm bảo thời gian phục vụ sau đào tạo ít nhất gp 02 lần thời gian đào tạo.”

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Đn bù chi phí đào tạo

Việc đền bù chi phí đào tạo đối với các đối tượng hưởng chính sách đào tạo sau đại học của tỉnh phải bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định từ Điều 7 đến Điều 14 của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.”

3. Sa đổi, bổ sung nội dung cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách thu hút; quy định về thời gian thử việc và thẩm quyền thực hiện ký hợp đồng tại Điều 7 như sau;

“Điều 7. Thu hút đối với các ngành nghề khác trong các đơn vị s nghiệp

Các đối tượng được hỗ trợ chính sách thu hút có trình độ tiến sĩ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, sau khi thử việc 60 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận. Nếu chuyển công tác ra ngoài tỉnh trước thời gian thỏa thuận thì không được nhận các khoản hỗ trợ của tnh trong thời gian còn lại.

Người có trình độ thạc sĩ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi (được đào tạo trong và ngoài nước) có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh, đồng ý về Tây Ninh công tác ít nhất 5 năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thẩm định báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí công việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh.

Các đối tượng được hỗ trợ chính sách thu hút có trình độ thạc sĩ, đại học loại giỏi được quy định tại Khoản 3 Điều này, sau khi thử việc 60 ngày, Th trưng cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận. Nếu chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra làm việc ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh trước thời gian thỏa thuận thì không được nhận các khoản hỗ trợ của tỉnh trong thời gian còn lại.”

4. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các đối tượng đang hưởng các chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài thì tiếp tục thực hiện các mức hỗ trợ còn lại theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài. Riêng việc đền bù chi phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chtịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL -Bộ Tư pháp;
- Thư
ng trực Tnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tnh;
- UBMTTQ t
nh;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.UBND t
nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thanh Ngọc
       Ngày ban hành30/11/2017
       Ngày hiệu lực12/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài Tây Ninh

           • 30/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực