Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 152/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí lệ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 178/TTr-STC ngày 04/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định 81/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

“2. Mức thu phí: Theo phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Báo Lào Cai; Đài PT - TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT PHÍ VỆ SINH

(Kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06 /5/2016 của UBND tỉnh)

Stt

Nội dung

Mức Thu

Ghi chú

1

Cá nhân, hộ gia đình không có hoạt động sản xuất, kinh doanh (kể cả các cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ quan, đơn vị HCSN, trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức sản xuất kinh doanh)

 

 

a

Cá nhân, hộ gia đình không có hoạt động sản xuất, kinh doanh

 

 

 

Tại phường thuộc TP Lào Cai; Thị trấn Bắc Hà, thị trấn Sa Pa

10.000 đồng/người/tháng

 

 

Tại Thị trấn trung tâm các huyện

8.000 đồng/người/tháng

 

 

Khu vực còn lại

5.000 đồng/người/tháng

 

b

Cơ quan, đơn vị HCSN; trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức sản xuất, kinh doanh không có hoạt động sản xuất, kinh doanh (Căn cứ vào bảng lương, danh sách chi trả tiền công và mức thu tại quy định này, đơn bị sử dụng cán bộ, người lao động nộp)

5.000 đồng/người/tháng

 

2

Ngoài mức nộp theo quy định tại điểm 1 nêu trên các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh còn phải nộp phí theo quy định sau

 

 

 

+ Hộ kinh doanh thương mại

 

 

 

Môn bài bậc 1

60.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

45.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

30.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

15.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+ Các hộ sản xuất, chế biến, sửa chữa (không bao gồm các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sửa chữa ô tô, xe máy) và kinh doanh dịch vụ khác

 

 

 

Môn bài bậc 1

180.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

150.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

120.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

90.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+ Hộ hoạt động kinh doanh hàng ăn, uống

 

 

 

Môn bài bậc 1

420.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 2

300.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 3

210.000 đồng/hộ/tháng

 

 

Môn bài bậc 4 trở xuống

120.000 đồng/hộ/tháng

 

 

+Các tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ

 

 

 

- Đối với nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà máy, bến bãi

500.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

- Cửa hàng, cơ sở SX, KD, nhà máy, kho bãi (không bao gồm các cơ sỏ sửa chữa ô tô, xe máy)

400.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

- Đối với phòng nghỉ (bao gồm cả các cá nhân, hộ gia đình có kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ).

20.000 đồng/phòng/tháng

 

 

- Đối với bệnh viện, cơ sở y tế (Do các Bệnh viện, cơ sở y tế nộp ngoài số nộp theo cán bộ, nhân viên đã nộp theo quy định nêu trên)

10.000 đồng/giường/tháng

 

 

- Đối với các trường học, cơ sở đào tạo (Do các Trường học, cơ sở đào tạo nộp ngoài số nộp theo cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nộp theo quy định nêu trên)

5.000đồng/học sinh /năm

 

3

Đối với các khu vực đền, chùa, nhà ga, bến xe; khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng khác (như các điểm du lịch, khu du lịch…)

 

 

 

- Đối với các khu vực nhà ga, bến xe; khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng khác (như các điểm du lịch, khu du lịch…) và các khu vực đền, chùa được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia

600.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

- Đối với các khu vực đền, chùa được xếp hạng là Di tích cấp tỉnh

360.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

- Đối với các khu vực đền, chùa khác

240.000 đồng/cơ sở/tháng

 

4

Các loại rác thải khác như: Rác thải do các công trình xây dựng, rác tại các chợ, rác thải nguy hại…cần phải xử lý theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu thu gom đến vận chuyển, xử lý (gồm cả chất thải do các cơ sở, hộ gia đình sửa chữa ô tô xe máy)

 

 

 

- Rác thải do các công trình xây dựng, do các chợ

240.000 đồng/m³ rác

 

 

- Rác thải nguy hại

360.000 đồng/m³ rác

 

 

- Đối với các trường hợp không xác định được khối lượng rác thải thì thu theo mức khoán như sau:

 

 

 

+ Đối với tổ chức

1.450.000 đồng/cơ sở/tháng

 

 

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình

600.000 đồng/hộ hoặc cá nhân/tháng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành06/05/2016
       Ngày hiệu lực16/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Lào Cai