Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 4 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT; (b/c)
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP; (b/c)
- TT TU, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K
14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

1. Đối với nhà ở các đối tượng chính sách giữ nguyên theo Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND và UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015.

2. Đưa dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu đất Trung tâm giết mổ động vật Bạch Tuyết, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn (0,2ha) và khu đất Hợp tác xã Vận tải 1/4 Quy Nhơn tại đường Phạm Hồng Thái (0,3ha) ra khỏi danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

3. Đưa toàn bộ các dự án nhà ở sinh viên ra khỏi danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

4. Đưa ra khỏi danh mục dự án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đối với Dự án nhà ở cho công nhân của dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội (dự án Victory).

5. Điều chỉnh quy mô sử dụng đất của dự án nhà ở xã hội tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn t 01 ha lên 1,6 ha.

6. Bổ sung vào danh mục dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020:

a) Dự án nhà ở công nhân do doanh nghiệp đầu tư để phục vụ cho 300 công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Nhơn Hòa tại khu đất với diện tích khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

b) Dự án nhà ở công nhân do doanh nghiệp đầu tư để phục vụ cho 800 công nhân, người lao động làm việc tại Khu Kinh tế Nhơn Hội tại khu đất với diện tích khoảng 33,46ha tại phân khu số 8 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

c) Dự án chung cư nhà thu nhập thấp do doanh nghiệp đầu tư tại 04 khu đất có tổng diện tích khoảng 8,4ha để xây dựng khoảng 5.700 căn hộ chung cư thu nhập thấp đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng tại thành phố Quy Nhơn (khu đất tại Khu Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải, phường Quang Trung, diện tích 0,6 ha; khu đất tại Khu C - Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, diện tích 0,8 ha; khu đất tại phường Nhơn Bình, diện tích 5 ha; khu đất tại phường Trần Quang Diệu, diện tích 2 ha).

d) Dự án nhà ở xã hội theo mô hình nhà ở liên kế (diện tích đất mỗi căn nhà khoảng 50 m2, tối đa 02 tầng) tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Phước Mỹ để đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ.

đ) Dự án nhà ở xã hội theo mô hình nhà ở liên kế (diện tích đất mỗi căn nhà khoảng 50 m2, tối đa 02 tầng) tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh để đáp ứng nhu cầu nhà ở công nhân tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định.

e) Dự án nhà ở xã hội với khu đất diện tích khoảng 02ha do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

g) Dự án nhà ở xã hội với khu đất diện tích khoảng 01 ha do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện Tây Sơn./.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN KỲ VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN (2016-2020)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

ĐVT: tỷ đồng

TT

Nội dung

Tổng DT sàn (m2)

Tổng mức đầu tư

Chia ra

Vốn trung ương

 

Vốn NS tỉnh

 

Vốn khác

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

2016

2017

2018

2019

2020

Cộng

1

Nhà xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dnhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà , đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

421.260

3.159,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,00

93,15

1.022,40

1.022,40

967,50

3.159,45

2

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

167.500

905,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

24,00

301,67

301,67

277,67

905,00

3

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bi thiên tai, biến đổi khí hậu (bao gồm chi phí quản lý 0,5%)

246.000,0

291,45

0,00

33,75

33,75

33,75

33,75

135,00

0,07

4,08

4,11

4,11

4,08

16,45

14,00

28,00

35,00

35,00

28,00

140,00

 

1. Htrợ XD nhà ở hộ nghèo

96.000

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

14,00

28,00

35,00

35,00

28,00

140,00

 

2. Hỗ trợ XD nhà ở hộ người có công

150.000

151,45

0,00

33,75

33,75

33,75

33,75

135,00

0,07

4,08

4,11

4,11

4,08

16,45

 

0,00

 

 

 

 

 

Cộng

834.760

4.355,90

0,00

33,75

33,75

33,75

33,75

135,00

0,07

4,08

4,11

4,11

4,08

16,45

68,00

145,15

1.359,07

1.359,07

1.273,17

4.204,45

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà (m2)

Kế hoạch vốn 2016- 2020 (tỷ đồng)

Nguồn vốn (tỷ đồng)

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tưng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà , đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

7.021

421.260

3.159,45

0,00

0,00

0,00

3.159,45

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phưng Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,95 ha (2017-2019)

334

20.040

150,30

0,00

0,00

0,00

150,30

0,00

2

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn- khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,94 ha (2015-2017)

237

14.220

106,65

0,00

0,00

0,00

106,65

0,00

3

Các dự án tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh, QN (0,7 ha); Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

501

30.060

225,45

0,00

0,00

0,00

225,45

0,00

4

Các dự án tại: khu đất tại Khu Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT phường Quang Trung diện tích 0,6 ha; khu đất tại Khu C - Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh diện tích 0,8 ha; khu đất tại phường Nhơn Bình diện tích 5 ha; khu đất tại phường Trần Quang Diệu diện tích 2 ha; Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

5.700

342.000

2.565,00

 

 

0,00

2.565,00

0,00

5

Dự án tại phường Bùi Thị Xuân, diện tích khoảng 1,6 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

249

14.940

112,05

0,00

0,00

0,00

112,05

0,00

II

Nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

2.125

167.500

905

0

0

0

905

0

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn; diện tích 4,2 ha. Dự kiến thực hiện 2017-2019

200

12.000

72,00

0,00

0,00

0,00

72,00

0,00

2

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa thị xã An Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

150

9.000

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

3

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 33,46ha tại phân khu số 8 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

400

24.000

144,00

0,00

0,00

0,00

144,00

0,00

4

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Phước Mỹ. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

500

50.000

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

5

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

500

50.000

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

6

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 02ha trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

250

15.000

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

7

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 01 ha trên địa bàn huyện Tây Sơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

125

7.500

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

III

Nhà cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bi thiên tai, biến đổi khí hậu

9.000

246.000

290,00

135,00

15,00

100,00

0,00

40,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

4.000

96.000

140,00

0,00

0,00

100,00

0,00

40,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng ci thiện nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

5.000

150.000

150,00

135,00

 

15,00

0,00

0,00

0,00

IV

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

1,45

 

1,45

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cộng:

18.146

834.760

4.355,90

135,00

16,45

100,00

4.064,45

40,00

 

PHỤ LỤC 3

KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà (m2)

Kế hoạch vốn 2016

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

120

7.200

54,00

0,00

0,00

 

54,00

0,00

1

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn- khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (2016-2017)

120

7.200

54,00

 

 

 

54,00

0,00

II

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

Nhà cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bi thiên tai, biến đi khí hậu

400

9.600

14,00

0,00

0,00

10,00

0,00

4,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

400

9.600

14,00

0,00

0,00

10,00

0,00

4,00

IV

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,07

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cộng:

520

16.800

68,07

0,00

0,07

10,00

54,00

4,00

 

PHỤ LỤC 4

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà

Kế hoạch vốn 2017

Nguồn Vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tưng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dnhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

207

12.420

93,15

0,00

0,00

 

93,15

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,95 ha (2017-2019)

90

5.400

40,50

0,00

0,00

 

40,50

0,00

2

Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn - khu vực 11, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (2015-2017)

117

7.020

52,65

 

 

 

52,65

0,00

II

Nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

67

4.000

24,00

0,00

0,00

 

24,00

0,00

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn; diện tích 4,2 ha. Dự kiến thực hiện 2017-2019

67

4.000

24

-

-

-

24

-

III

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.050

56.700

65,50

33,75

3,75

20,00

0,00

8,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

800

19.200

28,00

0,00

0,00

20,00

0,00

8,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

IV

Kinh phí quản lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cộng:

2.324

73.120

182,98

33,75

4,08

20,00

117,15

8,00

 

PHỤ LỤC 5

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà

Kế hoạch vốn 2018

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà xã hội tại đô thị cho các đối tưng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

2.272

136.320

1.022,40

0,00

0,00

0,00

1.022,40

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phưng Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,95 ha (2017-2019)

122

7.320

54,90

0,00

0,00

 

54,90

0,00

2

Các dự án tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. TP. Quy Nhơn (0,7 ha); Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

10.020

75

0

0

0

75

0

3

Các dự án tại: khu đất tại Khu Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT phường Quang Trung diện tích 0,6 ha; khu đất tại Khu C - Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh diện tích 0,8 ha; khu đất tại phường Nhơn Bình diện tích 5 ha; khu đất tại phường Trần Quang Diệu diện tích 2 ha; Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

1.900

114.000

855

0

0

0

855

0

4

Dự án tại phường Bùi Thị Xuân, diện tích khoảng 1,6 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

4.980

37

0

0

0

37

0

II

Nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

708

55.833

301,67

0,00

0,00

0,00

301,67

0,00

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn; diện tích 4,2 ha. Dự kiến thực hiện 2017-2019

67

4.000

24

0

0

0

24

0

2

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa thị xã An Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

50

3.000

18

0

0

0

18

0

3

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 33,46ha tại phân khu số 8 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

133

8.000

48

0

0

0

48

0

4

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Phước Mỹ. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018- 2020

167

16.667

83

0

0

0

83

0

5

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

16.667

83

0

0

0

83

0

6

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 02ha trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

5.000

30

0

0

0

30

0

7

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 01 ha trên địa bàn huyện Tây Sơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

42

2.500

15

0

0

0

15

0

III

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưng bi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.250

61.500

72,50

33,75

3,75

25,00

0,00

10,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

1.000

24.000

35,00

0,00

0,00

25,00

0,00

10,00

2

Htrợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

IV

Kinh phí qun lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cộng:

5.230

253.653

1.396,93

33,75

4,11

25,00

1.324,07

10,00

 

PHỤ LỤC 6

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà (m2)

Kế hoạch vốn 2019

Nguồn vn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà ở xã hội tại đô thị cho các đi tượng là cán b, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa đưc Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

2.272

136.320

1.022,40

0,00

0,00

0,00

1.022,40

0,00

1

Dự án Chung cư Hoàng Văn Thụ tại khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, diện tích sử dụng đất 0,95 ha (2017-2019)

122

7.320

54,90

0,00

0,00

 

54,90

0,00

2

Các dự án tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha); Khu đất số 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

10.020

75,15

0,00

0,00

0,00

75,15

0,00

3

Các dự án tại: khu đất tại Khu Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT phường Quang Trung diện tích 0,6 ha; khu đất tại Khu C - Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh diện tích 0,8 ha; khu đất tại phường Nhơn Bình diện tích 5 ha; khu đất tại phường Trần Quang Diệu diện tích 2 ha; Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

1.900

114.000

855,00

0,00

0,00

0,00

855,00

0,00

4

Dự án tại phường Bùi Thị Xuân, diện tích khoảng 1,6 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

4.980

37,35

0,00

0,00

0,00

37,35

0,00

II

Nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

708

55.833

301,67

0,00

0,00

 

301,67

0,00

1

Dự án Phát triển khu nhà ở Vạn Phát tại Khu vực Bàu Lát, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn; diện tích 4,2 ha. Dự kiến thực hiện 2017-2019

67

4.000

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

2

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa thị xã An Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

50

3.000

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

3

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 33,46ha tại phân khu số 8 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

133

8.000

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

4

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Phước Mỹ. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018- 2020

167

16.667

83,33

0,00

0,00

0,00

83,33

0,00

5

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

16.667

83,33

0,00

0,00

0,00

83,33

0,00

6

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 02ha trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

5.000

30,00

0,00

0,00

0.00

30,00

0,00

7

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 01 ha trên địa bàn huyện Tây Sơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

42

2.500

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

III

Nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.250

61.500

72,50

33,75

3,75

25,00

0,00

10,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo ci thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

1.000

24.000

35,00

0,00

0,00

25,00

0,00

10,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

IV

Kinh phí qun lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cng:

5.230

253.653

1.396,93

33,75

4,11

25,00

1.324,07

10,00

 

PHỤ LỤC 7

DỰ KIẾN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Dự án

Số lượng (căn hộ/nhà)

Diện tích sàn căn hộ/nhà

Kế hoạch vốn 2020

Nguồn vốn

Vốn TW

Vốn địa phương

Vốn vay NHCSXH

Vốn DN và vốn vay

Vốn huy động khác

I

Nhà xã hội tại đô thị cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; các đối tượng đã trả lại nhà công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị

2.150

129.000

967,50

0,00

0,00

0,00

967,50

0,00

1

Các dự án tại: Khu đô thị mới An Phú Thịnh (khu đất 2,04 ha); Khu đất s 44 Đinh Bộ Lĩnh. QN (0,7 ha); Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

10.020

75,15

0,00

0,00

0,00

75,15

0,00

2

Các dự án tại: khu đất tại Khu Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT phường Quang Trung diện tích 0,6 ha; khu đất tại Khu C - Khu Đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh diện tích 0,8 ha; khu đất tại phường Nhơn Bình diện tích 5 ha; khu đất tại phường Trần Quang Diệu diện tích 2 ha; Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

1.900

114.000

855,00

0,00

0,00

0,00

855,00

0,00

3

Dự án tại phường Bùi Thị Xuân, diện tích khoảng 1,6 ha. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

4.980

37,35

0,00

0,00

0,00

37,35

0,00

II

Nhà cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế

642

51.833

277,67

0,00

0,00

 

277,67

0,00

1

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa thị xã An Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

50

3.000

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

2

Dự án tại khu đất với diện tích khoảng 33,46ha tại phân khu s8 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

133

8.000

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

3

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Phước Mỹ. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018- 2020

167

16.667

83,33

0,00

0,00

0,00

83,33

0,00

4

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 05ha do doanh nghiệp đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

167

16.667

83,33

0,00

0,00

0,00

83,33

0,00

5

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 02ha trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

83

5.000

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

6

Dự án tại khu đất diện tích khoảng 01 ha trên địa bàn huyện Tây Sơn. Dkiến thực hiện giai đoạn 2018-2020

42

2.500

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

III

Nhà cho người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

2.050

56.700

65,50

33,75

3,75

20,00

0,00

8,00

1

Chương trình mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 4.000 hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2016-2020)

800

19.200

28,00

0,00

0,00

20,00

0,00

8,00

2

Hỗ trợ cho khoảng 5.000 hộ gia đình có người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2017-2020)

1.250

37.500

37,50

33,75

3,75

0,00

0,00

0,00

IV

Kinh phí qun lý thực hiện (0,5%)

 

 

0,33

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

 

Tổng cộng:

4.842

237.533

1.310,99

33,75

4,08

20,00

1.245,17

8,00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định 2016 2020


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định 2016 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Phan Cao Thắng
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định 2016 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2017/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Bình Định 2016 2020