Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng đô thị Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG VÀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2015/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Thực hiện theo Kết luận số: 79/KL-KTrVB ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về việc kết luận kiểm tra Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1798/TTr-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 4 Khoản 2 Điều 4; Điểm a Khoản 3 Điều 8; bổ sung Khoản 3 vào Điều 26 của Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tại gạch đầu dòng thứ 4 Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

"- QCXDVN 07-7:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng".

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 8 như sau:

"a) Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam".

3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 26 như sau:

"3. Trường hợp các quy định được dẫn chiếu trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định thay thế mới nhất".

Điều 2. Bãi bỏ nội dung Điểm a Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 6; Điểm đ Khoản 1 Điều 20; Khoản 1 Điều 21của Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Bãi bỏ nội dung: "Trường hợp chưa có quy hoạch chiếu sáng đô thị thì chủ đầu tư công trình, dự án phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản với Sở Xây dựng về vị trí" tại Điểm a Khoản 2 Điều 3.

2. Bãi bỏ nội dung: "Đối với các khu vực chưa có quy hoạch được duyệt, hồ sơ thiết kế cần phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng" tại Khoản 1 Điều 6.

3. Bãi bỏ Điểm đ Khoản 1 Điều 20.

4. Bãi bỏ nội dung: "Có ý kiến bằng văn bản về hướng tuyến, công trình chiếu sáng đô thị trên địa bàn quản lý" tại Khoản 1 Điều 21.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- LĐ. VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Phòng Kinh tế ngành;
- Lưu: VT, 5.06.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng đô thị Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng đô thị Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýLê Quang Trung
       Ngày ban hành28/11/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng đô thị Vĩnh Long

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý chiếu sáng đô thị Vĩnh Long

        • 28/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/12/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực