Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 62/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 62/2017/QĐ-UBND chức danh Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2018/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2017 VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 3, Điều 6 như sau: “3. Trưởng phòng phải có ít nhất 05 năm (không k thời gian tập sự) công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc đã tham gia công việc liên quan đến ngành Tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, đã trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.”

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 62/2017/QĐ- UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Kiểm
tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 62/2017/QĐ-UBND chức danh Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 62/2017/QĐ-UBND chức danh Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành27/07/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 62/2017/QĐ-UBND chức danh Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi 62/2017/QĐ-UBND chức danh Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu

           • 27/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực