Quyết định 62/2017/QĐ-UBND

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Liên bộ Tài chính, Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TTLT-BKH&ĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(Có quy định kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
62 /2017/QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng: Công chức các đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện (gọi chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

2. Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là Phó Trưởng phòng) là người chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, phụ trách.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Công chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Lai Châu phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Điều kiện để bổ nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

2. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt;

3. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có bản kê khai tài sản theo quy định;

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền từ hình thức kỷ luật khiển trách trở lên; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

6. Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt.

- Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền;

- Các trường hợp được bổ nhiệm qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo Đề án đã được phê duyệt;

Điều 5. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; dám nghĩ, dám nghe, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

b) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng;

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

2. Hiểu biết, năng lực

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh, địa phương; am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công, phụ trách;

c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển ngành ở địa phương.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí bổ nhiệm.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý Nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên hoặc có bằng Đại học, cử nhân Hành chính học và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trở lên;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc”.

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao;

3. Trưởng phòng phải có ít nhất 05 năm (không kể thời gian tập sự) công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc đã tham gia công việc liên quan đến ngành Tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, đã trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, đồng thời phải có ý kiến hiệp y bổ nhiệm của cơ quan Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư;

4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan khác: người được luân chuyển, điều động phải đang giữ một trong các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND cấp xã (đã được xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện), có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển về Phòng Tài chính - Kế hoạch công tác để bổ nhiệm Trưởng phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Trưởng phòng.

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5;

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Có ít nhất 03 năm (không kể thời gian tập sự) kinh nghiệm trong ngành hoặc lĩnh vực được phân công, phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan khác: người được luân chuyển, điều động phải giữ một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng, ban chuyên môn cấp huyện, công chức được luân chuyển, điều động từ các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã (đã được xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện), có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển về Phòng Tài chính - Kế hoạch công tác để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm phối hợp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản phản ánh, kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư) để bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýĐỗ Ngọc An
       Ngày ban hành18/10/2017
       Ngày hiệu lực01/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 62/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn Trưởng Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Lai Châu