Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 88/TTr-SNV ngày 21 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Sơn La.

Điều 4. Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- TT thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hi
p(50b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên dch v

01

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

02

Bảo quản tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

03

Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

04

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

05

Thu thập tài liệu lưu trữ.

06

Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (Số hóa tài liệu lưu trữ).

07

Xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

08

Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ.

09

Tu bổ, phục chế, lập bản sao, bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

10

Lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ.

11

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ

- Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

- Vệ sinh tài liệu lưu trữ trên nền giấy.

- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật chống mối, mọt và côn trùng gây hại.

12

Thực hiện các giải pháp bảo vệ kho lưu trữ.

13

Những hot đng khác phc v hin đại hóa công tác lưu trữ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu270/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành30/01/2019
       Ngày hiệu lực30/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ Sơn La