Quyết định 2508/QĐ-UBND

Quyết định 2508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2508/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ v quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 802/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP
UBND tỉnh;
- TT thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC (D
10b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên dch v

Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

1

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

2

Bảo quản tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

3

Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

4

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

5

Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động (Số hóa tài liệu lưu trữ).

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

6

Lập hồ sơ đối với tài liệu lưu trữ

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

7

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ cho tài liệu lưu trữ

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2508/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2508/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2508/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2508/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Quốc Khánh
       Ngày ban hành09/10/2019
       Ngày hiệu lực09/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2508/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ Sơn La

           • 09/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực