Quyết định 2701/QĐ-UBND

Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2701/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới điều chỉnh lý trình huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2701/QĐ-UBND

Thành phHồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH LÝ TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2824/TTr-SVHTT-QLDSVH ngày 13 tháng 6 năm 2018 về đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình trên địa bàn huyện Nhà Bè,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên mới cho 09 (chín) tuyến đường và điều chỉnh lý trình 02 (hai) tuyến đường trên địa bàn huyện Nhà Bè (danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường mới và điều chỉnh lý trình nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH LÝ TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
2701/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành ph)

I. Tên đường mới:

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Đặt tên cho đường vào kho BP

Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến tường rào Kho xăng

2.

PHẠM THỊ KỲ

Đặt tên cho đường trước Nhà Thiếu Nhi (đường 25B theo QĐ số 2451/QĐ-SGTVT)

Từ đường Nguyễn Bình đến Nhà Thiếu nhi

3.

PHẠM THỊ QUY

Đặt tên cho đường trước Ban chỉ huy Quân sự (đường 16E theo QĐ số 2451/QĐ-SGTVT)

Từ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đến Nhà Thiếu nhi

4.

DƯƠNG THỊ NĂM

Đặt tên cho đường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Từ đường Nguyễn Bình đến Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

5.

NGÔ QUANG THẮM

Đặt tên cho đường Long Thi - Nhơn Đức

Từ đường Nguyễn Văn Tạo đến đường Lê Văn Lương

6.

LÊ THỊ KỈNH

Đặt tên cho đường 915

Từ đường Lê Văn Lương đến đường Nguyễn Hữu Thọ

7.

TRẦN THỊ LIỀN

Đặt tên cho đường 1B (hẻm 1017 - Khu B làng Đại học)

Từ đường Lê Văn Lương đến đường ngã rẽ nhà số 1017/56

8.

TRẦN THỊ TAO

Đặt tên cho đường số 11 (khu Sadeco I)

Từ đường Lê Văn Lương đến Rạch Mỏ Neo

9.

NGUYỄN VĂN RÀNG

Đặt tên cho đường Bờ Tây

Từ Rạch Tắc Bến Rô đến Rạch Gò Nổi

II. Điều chỉnh lý trình:

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH CŨ

LÝ TRÌNH B SUNG

LÝ TRÌNH MỚI

1

NGUYỄN BÌNH

- Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Lê Văn Lương

- Chiều dài: 6.507,6m

- Từ đường Lê Văn Lương đến đường Đào Sư Tích.

- Chiều dài: 2.260m

- Điểm đầu: đường Huỳnh Tấn Phát

- Điểm cuối: đường Đào Sư Tích

- Chiều dài: 8.767,6m

2

NGUYỄN HỮU THỌ

- Từ Cầu Rạch Đỉa 2 đến vòng xoay cầu Bà Chiêm

- Chiều dài: 6.258,5m

- Từ Vòng xoay cầu Bà Chiêm đến đường số 01 Khu công nghiệp Hiệp Phước

- Chiều dài: 2.200m

- Điểm đầu: cầu Rạch Đỉa 2

- Điểm cuối: đường số 01 Khu Công nghiệp Hiệp Phước

- Chiều dài: 8.458,5m

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2701/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày hiệu lực 29/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2701/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới điều chỉnh lý trình huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2701/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới điều chỉnh lý trình huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày hiệu lực 29/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2701/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới điều chỉnh lý trình huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2701/QĐ-UBND 2018 đặt tên đường mới điều chỉnh lý trình huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

  • 29/06/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/06/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực