Quyết định 2718/QĐ-UBND

Quyết định 2718/QĐ-UBND mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đợt 03 năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2718/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỢT 03, NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1120/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 19 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đợt 03, năm 2013 (có danh sách kèm theo).

1. Mức mua bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu.

2. Kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện có đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VX.SN12b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Nguyễn Minh Khánh

1962

Minh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Tiểu khu 15, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

2

Ngô Văn Toan

1963

Tân Hưng, Phù Tiên, Hưng Yên

Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

3

Nguyễn Văn Tiến

1963

Cộng Hoà, Hưng Nhân, Thái Bình

Tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

4

Lê Minh Ngọc

1961

Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên

Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

5

Hồ Xuân Hải

1962

Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

6

Mai Văn Lân

1962

Nông Trường, Triệu Sơn, Thanh Hoá

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

7

Bùi Văn Định

1962

Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

8

Nguyễn Trần Phương

1957

Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

Tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

9

Nguyễn Xuân Thanh

1964

Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

10

Lường Văn Sương

1964

Xã Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

11

Nguyễn Văn Long

1967

Hồng Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

12

Phạm Tuấn Sơn

1960

Đồng Tiến, An Hải, Hải Phòng

Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

13

Nguyễn Đăng Vịnh

1960

Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

14

Chu Chấn Phong

1964

Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương

Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

15

Nguyễn Văn Bắc

1964

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

16

Lê Trọng Hùng

1966

Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình

Tiểu khu 7, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

17

Nguyễn Văn Đạt

1960

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

18

Đào Đức Đông

1963

Lương Bằng, Kim Động, Hải Hưng

Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

19

Tào Văn Quý

1963

Thọ Vinh, Kim Động, Hải Hưng

Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK huyện Mai Sơn

Chưa hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2718/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2718/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2013
Ngày hiệu lực18/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2718/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2718/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành18/11/2013
        Ngày hiệu lực18/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2718/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg Sơn La

            • 18/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực