Quyết định 2740/QĐ-UBND

Quyết định 2740/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2740/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1155/TTr-SGTVT ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đề án đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: GTVT, TC (b/c);
- TVTU, TTHĐND, TT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2015\7.PD De an GTNT 2016 - 2020.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2740/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2740/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2015
Ngày hiệu lực06/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2740/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2740/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành06/08/2015
        Ngày hiệu lực06/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2740/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Nam

            • 06/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực