Quyết định 2746/QĐ-UBND

Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 965/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính về thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 21 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-BNN-TCTS ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2958/TTr-SNN ngày 05 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2746/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Thủy sản

1

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá

Trong thời hạn 19 ngày làm việc

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

Không

- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Thủy sản

2

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả giống thủy sản bố mẹ chủ lực được ủy quyền).

- Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng.

- Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) có văn bản thông báo về chất lượng.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

470.000 đồng + Số lượng mẫu x 80.000đ/ mẫu

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về quản lý giống thủy sản;

- Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản;

- Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC .

3

Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm (cấp lần đầu và cấp lại).

Không quá 02 ngày làm việc.

Không

- Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

4

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Không

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Luật Thủy sản 2003;

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 (nay là Bộ NN&PTNT) quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

6

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ban Quản lý Cảng cá (Cảng cá Ba Tri - Ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Cảng cá Bình Đại - Ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Cảng cá Thạnh Phú - Ấp An Hòa xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

700.000 đồng/lần

- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-NNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác;

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

7

Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác;

- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT , Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT , Thông tư số 02/2006/TT-BTS , Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT .

8

Chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác;

- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT , Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT , Thông tư số 02/2006/TT-BTS , Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT .

9

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc.

10

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu.

14

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

16

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán.

17

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Theo từng hạng mục tại Thông tư số 230/2016/TT-BTC

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

18

Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

40.000 đồng/lần

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Thông tư số 62/2008/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2008 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006.

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

19

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

20.000 đồng/lần

20

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

20.000 đồng/lần

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

21

Xác nhận đăng ký tàu cá.

Không.

Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 87, đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Không

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

22

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (do bị sửa đổi, bổ sung)

STT

Số h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ (sửa đổi, bổ sung) thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thủy sản

Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 27 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 25 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính thay thế và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1

BNN-BTR-288210

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả giống thủy sản bố mẹ chủ lực).

Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ NN&PTNT về quản lý giống thủy sản.

2

 

Cấp giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm.

 

Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

3

 

Cấp lại giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm.

4

BNN-BTR-288029

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu).

- Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định về thủy sản.

5

BNN-BTR-288030

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu).

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản (Nay là Bộ NN&PTNT) quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP .

6

BNN-BTR-288031

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-NNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT , Thông tư số 02/2006/TT-BTS , Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

7

BNN-BTR-288033

Chứng nhận thủy sản khai thác.

- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ NN&PTNT sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT , Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT , Thông tư số 02/2006/TT-BTS , Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

8

BNN-BTR-288231

Chứng nhận lại thủy sản khai thác.

9

 

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác. 

10

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 07/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) về quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP .

11

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

12

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

13

BNN-BTR-288220

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu.

14

BNN-BTR-288225

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

15

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

16

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán.

17

 

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP .

18

BNN-BTR-288230

Cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định về thủy sản;

- Thông tư số 62/2008/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2008 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 23/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

19

 

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

20

BNN-BTR-288234

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định về thủy sản.

21

BNN-BTR-288232

Xác nhận đăng ký tàu cá.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

22

 

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2746/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2746/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2746/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2746/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành18/12/2018
        Ngày hiệu lực18/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2746/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Bến Tre