Quyết định 2754/QĐ-CTUBND

Quyết định 2754/QĐ-CTUBND năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2754/QĐ-CTUBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/QĐ-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 và Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2754/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức hành chính tương đương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Ban Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chính sách về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, các đề án, dự án, chương trình cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành;

2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch, nội dung thi đua cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực;

3. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thi đua, khen thưởng đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng;

4. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu tổ chức, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của tỉnh; thẩm định và đề xuất để Giám đốc Sở Nội vụ trình Hội đồng thi đua, UBND tỉnh xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng theo đề nghị của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của Đảng và Nhà nước;

5. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể chính trị , các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến;

6. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành trong tỉnh theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ;

8. Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng;

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất; tổng hợp, thống kê số liệu về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

10. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý tổ chức, bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban theo phân cấp và quy định của Giám đốc Sở Nội vụ;

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng;

13. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của Sở Nội vụ;

14. Quản lý tài chính và tài sản của Ban theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao hoặc ủy quyền.

Chương II.

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban;

- Trưởng ban là người đứng đầu Ban, đại diện pháp nhân của Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban; khi Trưởng ban vắng mặt, Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy trình quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ Thi đua, Khen thưởng

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng xây dựng Đề án thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban, trình Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt và quyết định theo thẩm quyền.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng do Giám đốc Sở Nội vụ giao hàng năm trong tổng số biên chế của Sở Nội vụ được UBND tỉnh phân bổ.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng, tính chất, đặc điểm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng lập kế hoạch biên chế để Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định.

2. Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Ban Thi đua Khen thưởng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định của pháp luật.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI ỌUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

- Ban Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng.

- Trưởng ban là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của Ban; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

- Trưởng ban quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu các phòng và tổ chức trực thuộc; xây dựng và bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định của Nhà nước.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ.

2. Đối với Sở Nội vụ:

- Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, chịu sự chỉ đạo quản lý kiểm tra, thanh tra về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ.

Ban Thi đua - Khen thưởng có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Quy chế làm việc của Sở Nội vụ.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan chức năng khác của tỉnh :

Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Đối với UBND huyện, thành phố:

Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với chặt chẽ với UBND cấp huyện để giải quyết các vấn đề trong công tác thi đua, khen thưởng phát sinh trên địa bàn huyện, thành phố thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ban theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đối với Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Ban Thi đua - Khen thưởng được tổ chức và hoạt động theo Quy định này và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong trường hợp cần thiết hoặc có sự thay đổi, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất để Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2754/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2754/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2754/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 2754/QĐ-CTUBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2754/QĐ-CTUBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2754/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2754/QĐ-CTUBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2754/QĐ-CTUBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định

            • 16/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực