Quyết định 2761/QĐ-UBND

Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chỉ tiêu học sinh tiểu học, trung học cơ sở bán trú năm học 2013 - 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 chỉ tiêu học sinh tiểu học trung học bán trú 2013 2014 Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2761/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2013 - 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 237/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu học sinh tiểu học, trung học cơ sở bán trú năm học 2013 - 2014 của 09 huyện thuộc tỉnh Sơn La gồm 31.255 chỉ tiêu.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức xét duyệt, công bố danh sách, chi trả kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo đúng quy định tại: Điều 13, Điều 14, Điều 15 Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố trong việc xét duyệt và thực hiện chính sách đối với học sinh bán trú theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (B/c)
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.24.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS BÁN TRÚ NĂM HỌC 2013 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Huyện

Chỉ tiêu học sinh bán trú

Cộng

Ghi chú

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

1

Bắc Yên

1.270

2.313

3.583

 

2

Mai Sơn

754

1.353

2.107

 

3

Mường La

2.065

3.907

5.972

 

4

Phù Yên

875

1.329

2.204

 

5

Quỳnh Nhai

1.065

1.196

2.261

 

6

Sông Mã

2.606

3.357

5.963

 

7

Sốp Cộp

901

1.348

2.249

 

8

Thuận Châu

2.848

2.510

5.358

 

9

Yên Châu

534

1.024

1.558

 

Tổng cộng

12.918

18.337

31.255

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2761/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2013
Ngày hiệu lực20/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 chỉ tiêu học sinh tiểu học trung học bán trú 2013 2014 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 chỉ tiêu học sinh tiểu học trung học bán trú 2013 2014 Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2761/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành20/11/2013
        Ngày hiệu lực20/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 chỉ tiêu học sinh tiểu học trung học bán trú 2013 2014 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2761/QĐ-UBND năm 2013 chỉ tiêu học sinh tiểu học trung học bán trú 2013 2014 Sơn La

           • 20/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực