Quyết định 277/QĐ-BXD

Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18/2/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (kèm theo Quyết định này) Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ KH&CN;
- Bộ Công thương;
- Bộ NN và PTNT;
- UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  277  /QĐ-BXD ngày 28  tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Cơ quan /

Đơn vị chủ trì

Cơ quan/

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn các đập, hồ chứa  trong cả nước

 

 

 

 

1.1

Xây dựng quy trình kiểm tra và các tiêu chí đánh giá an toàn đập, hồ chứa.

Quy trình kiểm tra và các tiêu chí đánh giá

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN và PTNT

30/4/2014

1.2.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa

 

 

 

1/5/2014 - 01/8/2014

1.2.1

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa xây dựng mới đã tích nước nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá

Cục Giám định,

Các cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền quản lý tại NĐ 15/2013/NĐ-CP

Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan

1/8/2014

1.2.2

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa đã được kiểm tra theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 của Chính phủ.

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá.

Cục Giám định,

Các cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh theo phân công tại công văn số 1433/BXD-GĐ ngày 24/8/2012 của Bộ Xây dựng

Chủ đập

1/8/2014

1.2.3

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa chưa được kiểm tra theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 của Chính phủ:

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá

 

 

 

 

 - Các đập thủy điện, thủy lợi có chiều cao từ 50m trở lên hoặc các hồ chứa có ảnh hưởng nghiêm trọng tới hạ du khi có sự cố.

 

Cục Giám định

Chủ đập

1/8/2014

 

 - Các đập thủy điện có chiều cao từ 15m đến dưới 50m hoặc có dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên (trừ danh mục công trình do Bộ Xây dựng thực hiện).

 

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

 

 - Các đập thủy lợi có chiều cao từ 15m đến dưới 50m hoặc có dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên (trừ danh mục công trình do Bộ Xây dựng thực hiện).

 

Cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

 

 - Các công trình hồ đập đã tích nước còn lại.

 

UBND cấp tỉnh

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

1.3

Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá báo cáo Chính phủ.

Báo cáo tổng hợp

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh có liên quan.

15/8/2014

1.4

Xây dựng Đề án kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Đề án

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh có liên quan.

30/9/2014

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý chất lượng, đầu tư xây dựng công trình đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

 

 

 

 

2.1

Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

 

 

 

 

 

 - Luật Xây dựng.

Luật

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 - Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 - Thông tư số 10/2013/TT-BXD hướng dẫn một số điều Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

Thông tư

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 - Tham gia xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập.

Văn bản góp ý

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

2.2

Xây dựng bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

 

 

 

 

 

 - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng.

Nghị định

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 - Thông tư hướng dẫn về kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 - Thông tư hướng dẫn đăng ký công bố thông tin năng lực nhà thầu trong xây dựng.

Thông tư

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

3

Tham gia hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình thủy điện, thủy lợi

 

 

 

 

3.1

Tham gia hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng về công trình thủy điện, thủy lợi đặc biệt là về kháng chấn, động đất

Văn bản góp ý

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2015

3.2

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, nghiệm thu chất lượng đối với một số công nghệ mới như đập bê tông đầm lăn, đập đá đổ bản mặt...

Văn bản góp ý

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2015

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu277/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu277/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành28/03/2014
        Ngày hiệu lực28/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP công trình thủy điện

         • 28/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực