Quyết định 2776/QĐ-UBND

Quyết định 2776/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2776/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình s số 100/2015/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 817/TTr-STP ngày 11/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh, VKSND t
ỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài PTTH t
ỉnh, Báo Hưng Yên;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCHào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả và thống nhất trên địa bàn tỉnh;

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, hoàn thành công việc;

b) Đối với những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh mà các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tạm ngưng thực hiện thì sẽ thực hiện theo nội dung của Kế hoạch này;

c) Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức;

d) Góp phần bảo đảm sau ngày Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành (01/01/2018) được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình s và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d và đ Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền, Bộ luật Hình sự và Ngh quyết 41/2017/QH14

a) Tổ chức hội nghị quán triệt

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 tại các Sở, ban, ngành và tại địa phương với những nội dung và hình thức phù hợp để đảm bảo công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những nội dung mới để chấp hành.

+ Cơ quan thực hiện: sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các Tạp chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Hình sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phát hành Bản tin chuyên ngành, tờ gấp và các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; tổng hợp kết quả, báo cáo triển khai thi hành Bộ luật Hình sự gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2018 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đđược hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2776/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Minh Quang
       Ngày ban hành23/10/2017
       Ngày hiệu lực23/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên

           • 23/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực