Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2776/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình s năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 212/TTr-STP ngày 06/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp
;
- Thường trực Tnh y;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBMTTQ V
iệt Nam tnh, VKSND tnh, TAND tnh, Cc THADS tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- Đài PTTH tnh, Báo Hưng Yên;
- Phòng Nội chính;
- Trung tâm Tin học và Côn
g báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh
Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Hình sự với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thcác nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức trin khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 bảo đảm tính kp thời, đng bộ, thng nht và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phi hợp giữa các cơ quan chuyên môn của y ban nhân dân tỉnh với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chđộng, tích cực của các cơ quan chuyên môn của y ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân cp huyện trong việc trin khai thi hành Bộ luật Hình sự; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đi tượng thuộc trường hợp quy định tại Khon 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đề nghị Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh tổ chức rà soát các vụ án hình sự và đi tượng thuộc trường hợp quy định tại Khon 2 Điều 1 của Nghị quyết 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình ch điu tra, đình chvụ án, chuyn hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủchỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Rà soát các đi tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khon 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thm quyn miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

- Thi gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tưng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 và cập nht thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: S Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thi gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. T chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập hun

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tnh; Văn phòng UBND tỉnh, các s, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Thành phn tham dự: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan tư pháp, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phbiến, quán triệt cho cán b, công chức, viên chc, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan ch trì: Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

- UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thtrấn tổ chức hội nghị trin khai cấp xã.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Tạp chí, Công/Trang thông tin điện tử, Bn tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Hình sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời v tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phát hành Bn tin chuyên ngành, tờ gấp và các hình thức tuyên truyền phù hợp nhm tuyên truyền, ph biến trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

c) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tnh tổ chức phbiến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dn của cơ quan cấp trên.

3. Tổ chức tập huấn

Sau hội nghtập huấn do Bộ Tư pháp tổ chc, địa phương sẽ tổ chức tập hun cho báo cáo viên, tuyên truyn viên pháp luật, người làm công tác ph biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tnh và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp từ tnh đến cấp xã; cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh,

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cp huyện.

- Cơ quan phi hợp; Các s, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thành ph.

- Thời gian thực hiện; Quý II, III năm 2016.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự cần thiết phải đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sa đi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới

a) Cơ quan ch trì: S Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

b) Thời gian thực hiện: Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên và các ngun khác theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm dự toán và b trí trong nguồn ngân sách đtổ chức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dng kinh phí cho công tác tổ chc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp ch trì, phi hợp với các sở, ban, ngành tnh, y ban nhân dân các huyn, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc trin khai thi hành Bộ luật Hình sự.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm,

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức trin khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn.

- Tng hợp kết quả gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/9/2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mc các quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Hưng Yên 2015 2016